Kodukord

                                                                                                                      Kinnitatud Direktori kk. nr.5 23.10.2017

Taebla Kooli kodukord

 1. ÜLDSÄTTED

1.1.  Taebla Kooli (edaspidi kooli) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli põhimääruses, kooli õppekavas ja sellele toetuvates teistes dokumentides.
1.2.  Kooli kodukorraga pannakse paika koolis kehtivad normid ja reeglid. Neid peavad täitma kõik õpilased ja kooli töötajad.
1.3.  Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste turvalisuse ja kooli vara kaitstuse.
1.4.  Kooli kodukorra täiendamise ja parandamise õigus on kooli juhtkonnal ja õppenõukogul.
1.5.  Ettepanekud kodukorras muudatuste tegemiseks tuleb esitada kooli direktorile kirjalikult.
1.6.  Kooli kodukorda tutvustab õpilastele ning nende vanematele klassijuhataja.
1.7.  Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud kehtiva seadusandlusega.

 1. ÕPPETÖÖ  ÜLDINE  KORRAL

2.1. Õppeaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat.
2.2. Õppeaasta jaguneb põhikoolis kolmeks trimestriks, Koolis k.
2.3. Õppevaheajad on Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud aegadel.
2.4. Info antakse õppeaasta jooksul I korruse stendil, Internetis Taebla Kooli koduleheküljel, Taebla valla infolehes, õpilaspäevikutes, hinnetelehtedel ja muude tekstide kaudu.
2.5. Õpetajad osalevad kooliaasta avaaktusel, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, kooli aastapäeva ja lõpuaktusel.
2.6. Koolimaja uksed avatakse kell 7.30. ja suletakse 18.00. Treeningtundide, klassi- ja kooliväliste ürituste ajal ja pärast nende lõppu kindlustab välisukse sulgemise ning  tulede kustutamise ürituse organiseerija.
2.7. Õpilased ei lahku koolimajast ega kooli territooriumilt enne koolipäeva lõppu.
2.8. Õpetajad alustavad tööd koolimajas vähemalt 15 minutit enne oma esimest tundi.
2.9. Õppetöö algab kell 8.30 ja toimub vastavalt tunniplaanile. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
2.10. Põhjuseta puudumine ja hilinemine on lubamatu ning mõjutab käitumishinnet.
2.11. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja, enne tunni lõppu õpilased klassiruumist ei välju.
2.12. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse koolikellaga.
2.13. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetund 20 minutit. Söögivahetund on pärast  4. tundi.
2.14. Tundide algust ja kestvust võib mõjuvatel põhjustel muuta kooli juhtkonna loal.
2.15. Õpilased ootavad tunni algust tunniplaanis ettenähtud ruumi juures. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 minuti jooksul, pöördub õpilaste esindaja kooli juhtkonna poole.
2.16. Konsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud aegadel.
2.17. Koolitöö võidakse katkestada gripi, mõne muu haiguspuhangu või külma tõttu kooli direktori poolt terviseameti ettekirjutuse alusel.
2.18. Õppetööd takistavate avariiolukordade korral annab kooli juhtkond erikorraldused.
2.19. Info muudatustest õppepäeva osas ja muud koolikorralduslikud teated edastatakse klassidele klassijuhataja, aineõpetaja,  klassivanemate kaudu ja fikseeritakse esimese korruse stendil ning e-koolis.
2.20. 1. – 6. klassi õpilasel on iga päev kaasas õpilaspäevik.
2.21. Õpilane ei kutsu kooli TK–s mitteõppivaid sõpru. Sõbrad-tuttavad tulevad TK hoonesse vaid siis, kui on tegemist avatud õpilasüritusega või kooli juhtkond on vastava loa andnud.
2.22. Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
2.23. Õppenõukogu otsused on kohustuslikuks täitmiseks kõigile.

 1. ÕPPEPÄEVA KORRALDUS

3.1. Õppetund on õppimiseks, millest osavõtt on kohustuslik. Kaasõpilaste ja õpetajate töö segamine ning kooliürituste häirimine ei ole lubatud. Üldjuhul õpilasi ja õpetajaid tunnist välja ei kutsuta.
3.2. Õpilasel on tunniks kaasas kõik vajaminevad töövahendid ja kodused õpiülesanded täidetud. Õppetöös mittevajalikud isiklikud asjad (nt pleier, mobiiltelefon, kaamerad jms) peavad õppetundides ja ühisüritustel viibimisel olema välja lülitatud (hääletus olekus). Neid ei ole lubatud kasutada õppetundide ja ürituste (aktus, kontsert, etendus jne) ajal.
3.3. Õpetajal on õigus õppetööd häirivad asjad õpilaselt ära võtta ja tagastada need alles pärast tundi või ürituse lõppu. Potentsiaalselt ohtlikud esemed tagastatakse õpilase vanematele.
3.4. Õpilane vastutab oma töökoha ja õppevahendite puhtuse ning korra eest. Kommipaberid, närimiskumm, päevalilleseemned ja muu praht pannakse prügikasti.
3.5. Õpilane on hoolikas kooli ja kaasõpilaste varaga: ei riku seda ja tagastab kõik, mis talle on laenatud.  Õpikutele tuleb panna ümbrispaber.
3.6.Tundi alustatakse püsti tõusmisega.
3.7. Soovides vastata või küsida, tõstab õpilane üldjuhul käe.
3.8. Õpilane ei võta ega kasuta loata teiste asju.
3.9. Õpilane käib koolimajas vaid õpilastele ettenähtud ruumides. Nende hulka ei kuulu õpetajate tuba, õpetajate tööruumid, juhtkonna ruumid, töötajate WC. Eelpool loetletud ruumides viibib õpilane vaid pedagoogi loal.
3.10. Vahetunnis viibivad õpilased põhiliselt koridoris. Kui ilm on ilus, võib viibida ka kooliõuel.
3.11. Õpilased lähevad sööma selle õpetaja saatel, kes lõpetab söögivahetunnile eelneva tunni. Sööklas tuleb õpilastel säilitada korda, puhtust ja vaikust ning pidada kinni lauakommetest. Keelatud on võtta toitu võõralt laualt või viia toitu sööklast välja.
3.12. Sööklas einestatakse klassile ettenähtud ajal ja kohas, kasutatud nõud viib igaüks ise laualt ära.
3.13. Õpilased istuvad tunnis vabalt valitud  kindlatel kohtadel. Aineõpetajal on  õigus oma tunnis õpilasi  vajaduse korral ümber paigutada.
3.14. Paljundustöid tehakse koolis ainult kooli töötajatele.
3.15. Võimlas,  õppeköögis, keemia, füüsika, tööõpetuse ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

 1. ÕPILASE ÜLDINE KÄITUMINE

4.1. Käitumise põhimõtted on kirjas Taebla Kooli õpilasreeglites.
4.2. Taebla Kooli õpilased tervitavad kõiki kooli töötajaid ja külalisi, on tähelepanelikud ja viisakad kaaslaste suhtes. Lubamatu on füüsiline ja vaimne vägivald, ebaviisakate väljendite kasutamine.
4.3. Meie kooli õpilased ei suitseta (sh e-sigaretti), ei tarbi alkoholi ega narkootilisi aineid.
4.4. Õpilastele on keelatud äritsemine, väljapressimine, valetamine ja petmine (spikerdamine, allkirja võltsimine, võõra töö esitamine oma nime all jne).
4.5. Õpilaste riietus on maitsekas, puhas ja korrektne – haridusasutusele sobilik. Õpilased piirduvad mõõduka ja ajakohase meigi ning ehtevalikuga. Aktusele ja eksamile tullakse korrektses riietuses. Spordiriideid kantakse ainult kehalise kasvatuse tundides või võistlustel.
4.6. Õpilased hoiavad oma tervist, täidavad täpselt arsti poolt antud korraldusi.
4.7. Koolimajas on kohustuslik õpilase tervise ja kooli puhtuse huvides kanda vahetusjalanõusid. Võimlas viibitakse spordijalatsites (mitte välijalatsites.)
4.8. Kooliruumides ei kanta peakatteid ega viibita üleriietes. Üleriided, välisjalatsid ja peakatted on hoiul riietehoius või selleks ettenähtud kohas. Raha, võtmeid ja väärtasju ei jäeta riietehoidu üleriiete taskusse. Garderoobis viibimine õppetundide ja vahetundide ajal ei ole lubatud.
4.9. Kaasõpilaste kiusamine ja alandamine on lubamatu ning seadustes ettenähtud korras karistatav. Kannatanul on õigus otsida ja leida kaitset igalt kooli töötajalt ning lapsevanemalt. Õpilane, kes näeb vägivalda kaaslaste suhtes ega suuda seda ise takistada, peab juhtunust teatama kohe täiskasvanuile.
4.10. Aulas toimuvatele klassivälistele üritustele minnakse rahulikult ja trügimiseta. Esinejaid oma jutu, märkuste või kohalt liikumisega segada ei tohi. Esinemise ajal saali sisenemine ja sealt väljumine segab ja on seetõttu lubamatu.
4.11. Kui üritus toimub tundide ajal, on sellest osavõtt kohustuslik.
4.12. Vahetundides puhkavad õpilased kaaslasi häirimata. Lubamatu on asjatu kogunemine treppidel, uste juures ja muudes kitsamates paikades, samuti jooksmine, kaklemine ja lärmamine.
4.13. Kooliruumides pole lubatud loopida  lund ega vett.
4.14. Tahtlikult tundi häiriv õpilane eemaldatakse tunnist. Tunnist väljasaatmise korral läheb õpilane õppealajuhataja juurde ja kirjutab juhtunu kohta seletuskirja või sotsiaalpedagoogi juurde. Juhtumi lõplik lahendamine toimub klassijuhataja, aineõpetaja ja vajadusel lapsevanema osavõtul.
4.15. Õpilaste omavahelised konfliktid lahendab vajadusel aineõpetaja või klassijuhataja.
4.16. Õpilase ja õpetaja vahelised konfliktid lahendab üldjuhul klassijuhataja koos õppealajuhatajaga.
4.17. Käitumise ja hoolsuse hinne on seotud kooli kodukorra täitmisega.
Käitumishindega „eeskujulik“, „hea“ või „ rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes täidab vastavaid nõudeid. Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorda .
4.18. Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saavad õpilased aineõpetajate käest tasuta kasutamiseks. Õppeaasta lõpul tagastavad õpilased temale antud õpikud aineõpetajale enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide väljastamist. Rikutud õpiku maksumuse kompenseerib õpilane või vanem või ostab koolile uue õpiku.
4.19. Õpilase omandisse jäävad kooli poolt antavad tööraamatud, töövihikud ja töölehed.

 1. KÄITUMINE OHU KORRAL

5.1. Teade ohust ja sellele järgneva evakueerimise kohta antakse koolikella abil:
5.1.1.  pikk katkematu kellahelin – evakueerimine;
5.1.2.  pikad katkendlikud helinad (3 helinat) – õpetajate kogunemine edasise info saamiseks.
5.2. Ohuolukorras täidab õpilane õpetaja, operatiivtöötaja või kooli personali korraldusi.
5.3. Majast lahkumisel võtab õpilane kaasa isiklikud asjad ja kõik kogunevad kooli ümbruses olevatesse kogunemispunktidesse. Riidehoiust riiete kaasavõtmiseks antakse eraldi korraldus.

 1. KOOLI  EI  TOHI  TUUA

õppetööd segavaid ja ohtu tekitavaid esemeid:

 • terariistu, relvi, lõhkekehi, tuletegemise vahendeid, pürotehnikat;
 • tubakatooteid, alkoholi ja narkootilisi aineid;
 • loomi.

6.1. Keelatud asjad tuleb nõudmisel loovutada õpetajale. Esemete tagastamine toimub kodukorra p. 3.3. järgi.

 1. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

7.1. Õpilase ülesanne on läbida võimetekohaselt kooli õppekava.
7.2. Õppetööst osavõtt tundides on kohustuslik igale õpilasele.
7.3. Osaledes ainetundides, teeb õpilane kõik endast oleneva, et tunnis tehtav töö täiendaks ja suurendaks tema teadmisi ning oskusi antud ainevaldkonnas maksimaalselt. Samas arvestab ta ka alati oma klassikaaslaste samasuguste õiguste ja soovidega.
7.4. Õpilaste puudumiste arvestust peab klassijuhataja, kes teeb iga nädala, trimestri ja õppeaasta lõpul kokkuvõtte.
7.5. Aineõpetaja kannab puudujad ja hilinejad e-kooli.
7.5.1. Hilinejaks loetakse õpilane, kes tunni alguseks ei ole tundi jõudnud. Puudujaks loetakse õpilane, kes 15 min jooksul ei ole tundi jõudnud.
7.6. Õppetöölt põhjusega puudumiseks peab olema:
7.6.1. luba klassijuhatajalt (üksikutest tundidest puudumiseks);
7.6.2. põhjendus lapsevanemalt puudumiseks tervislikel või olulistel perekondlikel põhjustel .
7.7.  Vanem teatab puudumisest klassijuhatajale  e-kooli, e-maili, telefoni 4796 182 või kooli sekretärile telefoni 4796 483 teel.
7.8. Koolist puudunud õpilane esitab kooli tulles puudumist põhjendava tõendi
7.9. Kehalise kasvatuse tunnist vabastamise aluseks on kuni kaheks järjestikuseks tunniks lapsevanema avaldus õpilaspäevikus või e-koolis, pikemaks perioodiks vormikohane arstitõend.
7.10. Kooli esindamisest teavitatakse klassijuhatajat ja aineõpetajaid õpetajate toas olevas infokaustas ja e-koolis. Kooli esindama lubatakse õpilane, kelle käitumine on korras.
7.11. Õpilaste osalemine maakondlikel vm üritustel loetakse põhjusega puudumiseks. Puudumine õppetundidest ei vabasta õpilasi õppeülesannete  täitmisest. Puudutud tundides õpitu järelõppimist ja vastamist korraldab aineõpetaja.
Õpilase põhjuseta puudumise ajal läbivõetud materjal tuleb iseseisvalt järele õppida.
7.12. Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt  puudumise esimesel   õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste ära langemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.
7.13. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab  klassijuhataja sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
7.14. Meetmed põhjuseta puudumiste korral veerandi jooksul:
7.14.1. iga puudumine- klassijuhataja vestlus õpilasega
7.14.2. 5 üksikut tundi või 2 koolipäeva– vestlus vanema juuresolekul
7.14.3. 7 üksikut  tundi või 3 koolipäeva  –  vestlus õppealajuhatajaga
7.14.4. 10 üksikut tundi või 4 koolipäeva – direktori käskkiri
7.14.5 koolikohustuse järjepidev mittetäitmine- sotsiaaltöötaja koostöös klassijuhatajaga esitab materjalid alaealiste komisjonile.

 1. KORRAPIDAMINE

8.1. Ainekabinetis peab korda ja vastutab õpilaste turvalisuse eest vastava aine õpetaja.
8.2. Võimlakompleksis peab korda ja vastutab õpilaste turvalisuse eest kehalise kasvatuse õpetaja.
8.3.Tööõpetuse klassis korraldab korrapidamist ja vastutab õpilaste turvalisuse eest tööõpetuse õpetaja.
8.4. Arvutiklassis vastutavad korra eest arvutiõpetaja ja infojuht.
8.5. Kõiki  õpperuume ja koridore  koristatakse iga päev (sealhulgas pestakse ka põrandat) .
8.6. Pärast iga tundi õpetaja korraldab klassiruumi tuulutamist. Pärast iga vahetundi kooli personal korraldab koridoride tuulutamist.
8.7. Sööklakorrapidajad lähevad laudu katma neljanda tunni keskel (11.30) ja  viivad üldkasutatavad nõud laualt ära  vahetunni lõpuks.

 1. HINDAMINE

9.1. Hindamine toimub lähtuvalt haridus-ja teadusministri määrusest.
9.2. Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid on välja toodud kooli õppekavas.
9.3. Õpilast võib hinnata igas tunnis.
9.4. Aineõpetaja selgitab õppeaasta ja trimestri alguses õpilastele hindamise põhimõtteid ja hindamiskriteeriume.
9.5. Esimeses klassis kasutatakse esimesel poolaastal kokkuvõtvat sõnalist hinnangut , teisel poolaastal otsustab õppenõukogu klassijuhataja ja aineõpetajate ettepanekul hindamise vormi. Alates teisest klassist hinnatakse õpilasi numbriliselt.
9.6. Õpilased saavad  vajadusel tunnistuse iga trimestri lõpul.
9.7. Õpilasel või lapsevanemal on õigus hinnet vaidlustada kahe nädala jooksul pärast hinde teadasaamist. Sellisel juhul lahendab protesti aineõpetaja või direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal.

 1. ÕPILASEL  ON  ÕIGUS

10.1. Omandada põhiharidus Taebla Koolis.
10.2. Osaleda klassivälises tegevuses, võtta osa huviringide tööst.
10.3. Kasutada klassiväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid.
10.4. Saada sõidusoodustusi EV valitsuse poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
10.5. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta.
10.6. Saada koolist teavet edasiõppimisvõimaluste kohta.
10.7. Saada õpetajatelt abi õpiülesannete selgitamisel õpetaja konsultatsiooniajal või muul kokkulepitud ajal.
10.8. Pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitsespetsialisti poole.
10.9. Pöörduda abi saamiseks erialaspetsialistide poole.
10.10. Õpilasel on õigus vahetunnile.
10.11. Õpilasel on õigus inimväärsele kohtlemisele kõigil  TK üritustel.

 1.  ÕPILASEL  ON  KOHUSTUS

11.1. Käia  koolis ja osaleda õppetöös.
11.2. Õppida oma võimete kohaselt.
11.3. Täita kooli kodukorda ja õpilasreegleid.
11.4. Järgida tööohutuse nõudeid.
11.5. Käituda viisakalt nii koolis kui väljaspool kooli.
11.6. Hoolitseda oma riiete, jalanõude ja õppevahendite olemasolu, ja korrasoleku eest.
11.7. Pidada korda sööklas vastavalt korrapidamisgraafikule.
11.8. Hoida kooli ja kaaslaste vara.
11.9. Hüvitada koolile ja teistele isikutele tekitatud varaline kahju.

 1.  ÕPILASTE  TUNNUSTAMINE

12.1. Õpilaste tunnustamise liigid koolis on:
12.1.1. pedagoogi suuline kiitus klassi või rühma ees;
12.1.2. pedagoogi kirjalik kiitus õpilaspäevikus, e-koolis;
12.1.3. kooli juhtkonna suuline kiitus kogu koolipere ees;
12.1.4. kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;
12.1.5. kooli tänukiri
12.1.6. kooli diplom;
12.1.7. kiituskiri;
12.1.8. premeerimine teatri-, kontserdikülastuse või õppeekskursiooniga;
12.1.9.  premeerimine  meenega:
12.1.10. ainekiituskiri;
12.1.11. kutse direktori pidulikule vastuvõtule;
12.1.12. tunnustamise taotlemine väljastpoolt kooli.
12.2. Õpilase tunnustamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja,  aineõpetaja ja/või direktori asetäitjate esildise alusel.
12.3. Tunnustamisest informeerib klassijuhataja lapsevanemat.

 1.  ÕPILASE  MÕJUTUSMEETMED

13.1. Mõjutusmeetmete eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis.
13.2. Mõjutamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja,  aineõpetaja ja/või direktori asetäitjate esildise alusel.
13.3. Määratud mõjutusmeetmetest informeerib klassijuhataja lapsevanemat.
13.4. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
13.4.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
13.4.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures;
13.4.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
13.4.4. õpilasele tugiisiku määramine;
13.4.5. kirjalik noomitus;
13.4.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule võtmine;
13.4.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
13.4.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
13.4.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
13.4.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
13.4.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
13.4.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
13.5. Kui õpilane kooli territooriumil tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras politseid ja lapsevanemat.

 1.  ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

14.1. Koolist lahkumine toimub vastavalt seadusandlusele.
14.2. Koolikohustuslik õpilane  arvatakse koolist välja, kui on tulnud teatis tema teise kooli vastuvõtmise kohta.
14.3. 17-aastaseks saanud õpilase võib õppenõukogu otsusel koolist välja arvata, kui tema koolikohustuse täitmine on ebaregulaarne ja/või õppeedukus ei ole rahuldav ning õpilane jääb klassikursust kordama või kui tema käitumine on mitterahuldav.
14.4. Koolikohustuse east väljunud õpilase võib koolist välja arvata enne õppeaasta lõppu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, kui selleks on mõjuvad põhjused.
14.5. Koolikohustuse east väljunud õpilase võib koolist välja arvata õppeaasta keskel, kui ta ei täida koolikohustust ja tal on mitterahuldav hinne mitmes õppeaines või tema käitumine on mitterahuldav ja kaasõpilasi ohustav.
14.6. Õpilane arvatakse koolist välja, kui ta on täitnud põhikooli või lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus.
14.7. Enne koolist dokumentide (väljavõte õpilasraamatust, tunnistus, tervisekaart) kättesaamist tuleb õpilasel võtta ringkäigulehele allkirjad raamatukogust, klassijuhatajalt, direktori asetäitjalt õppe- ja kasvatustöö alal, aineõpetajatelt, et tõendada võlgnevuste puudumist. Ringkäigulehe saab õpilane kooli sekretärilt.