Kodukord

Kodukord
Kinnitatud direktori kk  30.11.2020,  nr.6

Taebla Kooli kodukord

1. ÜLDSÄTTED

1.1.Taebla Kooli (edaspidi kooli) tegevuse raamid ja põhieesmärgid on väljendatud kooli põhimääruses, kooli õppekavas ja sellele toetuvates teistes dokumentides.
1.2.  Kooli kodukorraga kehtestatakse koolis kehtivad normid ja reeglid. Neid peavad täitma kõik õpilased ja kooli töötajad.
1.3.  Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu, õpilaste turvalisuse ja kooli vara kaitstuse.
1.4.  Kooli kodukorra täiendamise ja parandamise õigus on kooli juhtkonnal ja õppenõukogul.
1.5.  Ettepanekud kodukorras muudatuste tegemiseks tuleb esitada kooli direktorile kirjalikult.
1.6.  Kooli kodukorda tutvustab õpilastele ning nende vanematele klassijuhataja.
1.7.  Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud kehtiva seadusandlusega.
1.8. Kooli kodukord on avalik dokument ja sellega saab tutvuda kooli kodulehel.

2. ÕPPETÖÖ  ÜLDINE  KORRALDUS

2.1. Õppeaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat.
2.2. Õppeaasta jaguneb põhikoolis kolmeks trimestriks
2.3. Õppevaheajad on Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud aegadel.
2.4. Info edastamise peamised kanalid on kooliraadio, Stuudium, Taebla Kooli koduleht, Lääne- Nigula valla infoleht.                                                            2.5. Õpetajate infokoosolek toimub igal esmaspäeval pärast esimest tundi. Kokkuvõte (oluline info) edastatakse Stuudiumi kaudu kõikidele õpetajatele.
2.6. Õpilaste infokoosolek toimub üldjuhul esmaspäeviti pärast kolmandat tundi. Koosoleku toimumisest/mittetoimumisest teavitatakse kooliraadio kaudu.
2.7. Õpetajad osalevad kooliaasta avaaktusel, Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel, kooli aastapäeva- ja lõpuaktusel.
2.8. Koolimaja uksed avatakse kell 08.00 ja suletakse 18.00. Treeningtundide, klassi- ja kooliväliste ürituste ajal ja pärast nende lõppu kindlustab välisukse sulgemise ning  tulede kustutamise ürituse organiseerija.
2.9. Õpilased lahkuvad kooli territooriumilt pärast koolipäeva lõppu. Kooli territooriumiks loetakse koolihoonet, loomemaja ning õueala (väljak, spordiväljak).
2.10. Õpetajad alustavad tööd koolimajas vähemalt 15 minutit enne oma esimest tundi.
2.11. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile. Õppetunni pikkus on 45 minutit.
2.12. Põhjuseta puudumine ja hilinemine on lubamatu ning mõjutab käitumishinnet.
2.13. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja, enne tunni lõppu õpilased klassiruumist ei välju.
2.14. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse koolikellaga.
2.15. Vahetunni pikkus on 10 minutit ja  söögivahetunni pikkus 20 minutit. Söögivahetund on pärast  4. tundi. 1 – 3. klassi õpilased võib lubada sööma viis minutit enne 4. tunni lõppu.
2.16. Tundide algust ja kestvust võib mõjuvatel põhjustel muuta kooli juhtkonna loal.
2.17. Õpilased ootavad tunni algust tunniplaanis (ruumiprogrammis) ettenähtud ruumi juures. Kui aineõpetaja ei ole ilmunud 10 minuti jooksul, pöördub õpilaste esindaja kooli juhtkonna poole.
2.18. Konsultatsioonid toimuvad aineõpetaja poolt määratud aegadel ja need on kooli kodulehel avalikustatud.
2.19. Õppetööd takistavate avariiolukordade korral annab kooli juhtkond erikorraldused operatiivselt õpilastele, õpetajatele kooli sidevahendite ja lapsevanematele  Stuudiumi kaudu.
2.20. Info muudatustest õppepäeva osas ja muud koolikorralduslikud teated edastatakse kooliraadio kaudu
2.21. Õpilane ei kutsu kooli Taebla Koolis mitte õppivaid sõpru. Sõbrad-tuttavad tulevad koolihoonesse vaid siis, kui on tegemist avatud õpilasüritusega või kooli juhtkond on vastava loa andnud.
2.22. Õpilaste ja kooli töötajate kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta.
2.23. Õppenõukogu otsused on kohustuslikuks täitmiseks kõigile.
2.24. Kooli päevakava on avalikustatud kooli kodulehel. Muudatused päevakavas tehakse õpilasele ja vanemale teatavaks Stuudiumi kaudu. Juhul, kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet elektroonilise keskkonna (Stuudium, koduleht) vahendusel, siis tehakse muudatused teatavaks muul viisil, milles kool lepib kokku õpilase ja vanemaga individuaalselt.

3. ÕPPEPÄEVA KORRALDUS

3.1. Õppetund on õppimiseks, millest osavõtt on kohustuslik. Kaasõpilaste ja õpetajate töö segamine ning kooliürituste häirimine ei ole lubatud. Üldjuhul õpilasi ja õpetajaid tunnist välja ei kutsuta.
3.2. Õpilasel on tunniks kaasas kõik vajaminevad töövahendid ja kodused õpiülesanded täidetud. Õppetöös mittevajalikud isiklikud asjad (nt pleier, mobiiltelefon, kaamerad jms) peavad õppetundides, vahetundides ja ühisüritustel viibimise ajal  olema välja lülitatud.
3.3. Õpetajal on õigus õppetööd häirivad asjad õpilaselt ära võtta ja tagastada need alles pärast koolipäeva lõppu. Potentsiaalselt ohtlikud esemed tagastatakse õpilase vanematele.
3.4. Õpilane vastutab oma töökoha ja õppevahendite puhtuse ning korra eest. Kommipaberid, närimiskumm, päevalilleseemned ja muu praht pannakse prügikasti.
3.5. Õpilane on hoolikas kooli ja kaasõpilaste varaga: ei riku seda ja tagastab kõik, mis talle on laenatud.  Õpikutele tuleb panna ümbrispaber.
3.6.Tundi alustatakse õpetaja poolt valitud tunniks häälestamise meetodiga (püsti tõusmine vms)
3.7. Soovides vastata või küsida, tõstab õpilane üldjuhul käe.
3.8. Õpilane ei võta ega kasuta loata teiste asju.
3.9. Õpilane käib koolimajas vaid õpilastele ettenähtud ruumides. Nende hulka ei kuulu õpetajate tuba, õpetajate tööruumid, juhtkonna ruumid, töötajate WC. Eelpool loetletud ruumides viibib õpilane vaid pedagoogi loal.
3.10. Vahetunnis viibivad õpilased põhiliselt koridoris ja kooliõuel.
3.11. Õpilased söövad aatriumis. Söögijärjekorras seistes säilitatakse kord ja vaikus ning peetakse kinni lauakommetest.
3.12. Õpilased istuvad tunnis vabalt valitud või  kindlatel kohtadel. Aineõpetajal on  õigus oma tunnis õpilasi  vajaduse korral ümber paigutada.
3.13. Võimlas, kodunduseklassis, keemia, füüsika, tööõpetuse  ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise korda.

 1. DISTANTSÕPPE KORRALDAMINE

4.1. Distantsõppe on juhendatud õpe, mida korraldatakse e- õppena.
4.2. Distantsõpet koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatakse äärmise vajaduse korral ja lühimaks hädavajalikuks ajaks. Otsus üleminekuks  kontaktõppest distantsõppele kooskõlastatakse Terviseametiga.
4.3. Otsusest distantsõppele minekust antakse teada kooliraadio ja Stuudiumi kaudu.
4.4. Distantsõppe puhul (juhendatud õpe) antakse õpilastele selged õpijuhised, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegijaid kasutada, kust leida lisamaterjali ja õppimise tuge. Aineõpetajate poolt antud õpiülesanded tuleb täita samal päeval, hiljemalt kella 16.00- ks ning esitada need õpetajale kokkulepitud viisil.
4.5. Distantsõppe ajal antakse tagasisidet õppimise kohta (mis õnnestus hästi, millised olid vead jne).
4.6. Distantsõppe ajal korraldatakse õpilaste toitlustamine riigi poolt ettenähtud vahenditest  (üks euro õpilase kohta päevas)
4.7. Distantsõppe perioodil tagatakse tugiteenuste kättesaadavus (psühholoogi-, sotsiaalpedagoogi ja logopeediteenus).
4.8.Distantsõppe läbiviimisel järgitakse Andmekaitse Inspektsiooni poolt kehtestatud põhimõtteid
4.9. Distantsõppes osalemise üle teostab järelevalvet kool (klassijuhataja, aineõpetaja, õppejuht ja sotsiaalpedagoog). Õpiülesannete järjepidevat esitamata jätmist loetakse koolikohustuse mittetäitmisega. Vajadusel kaasatakse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja.
4.10. Distantsõppe perioodil antakse õpilastele kõikides õppeainetes sõnalist tagasisidet. Õpitulemusi hinnatakse numbriliselt või hinnanguliselt (A/arvestatud; MA/mittearvestatud). Aastahinne on reeglina numbriline.

 1. ÕPILASE ÜLDINE KÄITUMINE

5.1. Käitumise põhimõtted on kirjas Taebla Kooli õpilasreeglites.
5.2. Taebla Kooli õpilased tervitavad kõiki kooli töötajaid ja külalisi, on tähelepanelikud ja viisakad kaaslaste suhtes. Lubamatu on füüsiline ja vaimne vägivald, ebaviisakate väljendite kasutamine.
5.3. Meie kooli õpilased ei suitseta (sh e-sigaretti) ega  tarbi alkoholi, mokatubakat, narkootilisi aineid!
5.4. Õpilastele on keelatud äritsemine, väljapressimine, valetamine ja petmine (spikerdamine, allkirja võltsimine, võõra töö esitamine oma nime all jne).
5.5. Õpilaste riietus on maitsekas, puhas ja korrektne – haridusasutusele sobilik. Lubatud ei ole dressipüksid (väljaspool kehalise kasvatuse tundi), keha ning aluspesu paljastavad riided, vulgaarsete tekstide ja piltidega riided, silmatorkavad ehted ja kehakaunistused, liialdatud meik. Aktusele ja eksamile tullakse pidulikus riietuses (tumedad püksid, seelik, kleit, kingad jne)
5.6. Õpilased hoiavad oma tervist, täidavad täpselt arsti poolt antud korraldusi.
5.7. Koolimajas on kohustuslik õpilase tervise ja kooli puhtuse huvides kanda vahetusjalanõusid. Võimlas viibitakse spordijalatsites (mitte välisjalatsites).
5.8. Vahetusjalatsid pannakse tundide lõpus sussikotti ning need riputatakse garderoobi.
5.9. Kooliruumides ei kanta peakatteid ega viibita üleriietes. Üleriided, välisjalatsid ja peakatted on hoiul riietehoius või selleks ettenähtud kohas. Raha, võtmeid ja väärtasju ei jäeta riietehoidu üleriiete taskusse.
5.10. Kaasõpilaste kiusamine ja alandamine on lubamatu ning seadustes ettenähtud korras karistatav. Kannatanul on õigus otsida ja leida kaitset igalt kooli töötajalt ning lapsevanemalt. Õpilane, kes näeb vägivalda kaaslaste suhtes ega suuda seda ise takistada, peab juhtunust teatama kohe täiskasvanuile.
5.11. Aulas toimuvatele klassivälistele üritustele minnakse rahulikult ja trügimata. Esinejaid oma jutu, märkuste või kohalt liikumisega  ei häirita. Esinemise ajal saali sisenemine ja sealt väljumine segab ja on seetõttu lubamatu.
5.12. Kui üritus toimub tundide ajal, on sellest osavõtt kohustuslik õpilastele ja neile aineõpetajatele, kelle tunni ajal üritus toimub.
5.13. Vahetundides viibivad õpilased kooliruumides või õuealal.
5.14. Tahtlikult tundi häiriv õpilane eemaldatakse tunnist. Tunnist väljasaatmise korral läheb õpilane õppejuhi või sotsiaalpedagoogi juurde. Juhtumi lõplik lahendamine toimub klassijuhataja, aineõpetaja ja vajadusel lapsevanema osavõtul.
5.15. Õpilaste omavahelised konfliktid lahendab vajadusel aineõpetaja või klassijuhataja.
5.16. Õpilase ja õpetaja vahelised konfliktid lahendab üldjuhul klassijuhataja koos õppejuhiga.
5.17. Käitumise ja hoolsuse hinne on seotud kooli kodukorra täitmisega.
Käitumishindega „eeskujulik“, „hea“ või „ rahuldav“ hinnatakse õpilast, kes täidab vastavaid nõudeid. Käitumishindega „mitterahuldav“ hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli kodukorda .
5.18. Õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed saavad õpilased aineõpetajate käest tasuta kasutamiseks. Õppeaasta lõpul tagastavad õpilased temale antud õpikud aineõpetajale enne klassitunnistuse saamist või koolist lahkumisel enne dokumentide väljastamist. Rikutud õpiku maksumuse kompenseerib õpilane või vanem või ostab koolile uue õpiku.
5.19. Õpilase omandisse jäävad kooli poolt antavad tööraamatud, töövihikud ja töölehed.

 1. KÄITUMINE OHU KORRAL

6.1. Teade ohust ja sellele järgneva evakueerimise kohta antakse häirekella abil:
6.1.1.  üks helin – valmisolek,
6.1.2.  kaks helinat – evakueerimine.
6.2. Ohuolukorras täidab õpilane õpetaja, operatiivtöötaja või kooli personali korraldusi.
6.3. Majast lahkumisel võtab õpilane kaasa ainult isiklikud asjad ning suundub viivitamatult kooli  spordiväljakule. Riidehoiust riiete kaasavõtmiseks antakse eraldi korraldus

7. KOOLI  KEELATUD ESEMETE JA AINETE LOETELU

7.1. Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:

 • relv relvaseaduse mõistes;
 • lõhkeaine, pürotehniline aine või toode;
 • aine, mida kasutatakse mürgituse või joobe tekitamiseks;
 • muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks.

7.2. Keelatud asjad tuleb nõudmisel loovutada õpetajale. Esemete tagastamine toimub kodukorra p. 3.3. järgi.

 1. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE JA PUUDUMISEST TEAVITAMINE

8.1. Õpilase ülesanne on läbida võimetekohaselt kooli õppekava.
8.2. Õppetööst osavõtt tundides on kohustuslik igale õpilasele.
8.3. Osaledes ainetundides, teeb õpilane kõik endast oleneva, et tunnis tehtav täiendaks ja looks uusi teadmisi ning oskusi antud aines. Samas austab oma õpetaja ja klassikaaslaste õigusi.
8.4. Aineõpetaja kannab puudujad ja hilinejad Stuudiumisse. Klassijuhataja selgitab välja puudumise põhjuse.
8.5. Hilinejaks loetakse õpilane, kes tunni alguseks ei ole tundi jõudnud.
8.6. Õppetöölt põhjusega puudumiseks peab olema:
8.6.1. luba klassijuhatajalt (üksikutest tundidest puudumiseks);
8.6.2. põhjendus lapsevanemalt puudumiseks tervislikel või olulistel perekondlikel põhjustel.
8.7.  Vanem teatab puudumisest klassijuhatajale telefoni või Stuudiumi kaudu või helistab kooli sekretärile telefonil 4796 483.
8.8. Kehalise kasvatuse tunnist vabastamise aluseks on kuni kaheks järjestikuseks tunniks lapsevanema kiri Stuudiumis, pikemaks perioodiks vormikohane arstitõend.
8.9. Kooli esindamisest teavitatakse klassijuhatajat ja aineõpetajaid Stuudiumi kaudu. Kooli esindama lubatakse õpilane, kelle käitumine on korras.
8.10. Õpilaste osalemine maakondlikel vm üritustel loetakse põhjusega puudumiseks. Puudumine õppetundidest ei vabasta õpilasi õppeülesannete  täitmisest. Puudutud tundides õpitu järele õppimist ja vastamist korraldab aineõpetaja.
Õpilase põhjuseta puudumise ajal läbivõetud materjal tuleb iseseisvalt omandada.
8.11. Vanem teavitab kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest hiljemalt  puudumise esimesel   õppepäeval.
8.12. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab  klassijuhataja puudumisest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
8.13. Meetmed põhjuseta puudumiste korral trimestri jooksul:
8.13.1. iga puudumine- klassijuhataja vestlus õpilasega
8.13.2. viis üksikut tundi või kaks koolipäeva– vestlus vanema juuresolekul
8.13.3. 7 üksikut  tundi või kolm koolipäeva  –  vestlus õppe- ja arendusjuhiga
8.13.4. 10 üksikut tundi või 4 koolipäeva – direktori käskkiri
8.13.5 koolikohustuse järjepidevast mittetäitmisest teavitab kool Lääne- Nigula vallavalitsuse lastekaitsetöötajat.

 1. KORRAPIDAMINE

9.1. Turvalise keskkonna tagavad kooli juhtkond, korrapidajaõpetajad ja kooli töötajad.                                                                                                                9.2. Ainekabinetis peab korda ja vastutab õpilaste turvalisuse eest vastava aine õpetaja.
9.3. Võimlakompleksis peab korda ja vastutab õpilaste turvalisuse eest kehalise kasvatuse õpetaja.
9.4. Tööõpetuse klassis korraldab korrapidamist ja vastutab õpilaste turvalisuse eest tööõpetuse õpetaja.
9.5. Arvutiklassis vastutavad korra eest arvutiõpetaja ja aineõpetajad, kes seda ruumi kasutavad.
9.6. Kõiki  õpperuume ja aatriumi  koristatakse iga päev.

 1. HINDAMISEST TEAVITAMINE

10.1. Hindamine toimub lähtuvalt haridus-ja teadusministri määrusest.
10.2. Hindamise põhimõtted ja kriteeriumid on välja toodud kooli õppekavas.
10.3. Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassi- või aineõpetaja õppe- aasta algul.                                                                  10.4. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppe- aasta algul.
10.5. Õpitulemuste , käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lapsevanematele klassi lastevanemate koosolekul, soovi korral ka individuaalselt.
10.6. Üldjuhul kasutatakse Taebla Koolis numbrilist hindamist (v.a I klassi I trimestril, distantsõppe perioodil_vt punkt 4.9)
10.7. Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada teavet oma lapse hinnete kohta õpetajatelt ja klassijuhatajalt.
10.8. Kool teavitab õpilast ja vanemat õpilase hinnetest Stuudiumi kaudu. Juhul, kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase puhul vanem ei ole andnud nõusolekut õpilase hinnetest teavitamiseks elektrooniliselt, teavitab klassijuhataja õpilast ja lapsevanemat paberil vormistatud klassitunnistuse kaudu.
10.9. Õpilasel või lapsevanemal on õigus hinnet vaidlustada kahe nädala jooksul pärast hinde märkimist Stuudiumisse. Sellisel juhul lahendab protesti aineõpetaja või õppe- ja arendusjuht.

 1. ÕPILASEL  ON  ÕIGUS

11.1. Omandada põhiharidus Taebla Koolis.
11.2. Osaleda klassivälises tegevuses, võtta osa huviringide tööst.
11.3. Kokkuleppel kooli huvijuhi, raamatukogutöötaja, ringijuhi või treeneriga kasutada klassiväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid.
11.4. Saada sõidusoodustusi EV valitsuse poolt kehtestatud ulatuses ja korras.
11.5. Saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta.
11.6. Saada koolist teavet edasiõppimisvõimaluste kohta.
11.7. Saada õpetajatelt abi õpiülesannete selgitamisel õpetaja konsultatsiooniajal või muul kokkulepitud ajal.
11.8. Pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, valla lastekaitsespetsialisti poole või helistada lasteabi telefonil 116 111
11.9. Pöörduda abi saamiseks erialaspetsialistide poole.
11.10. Õpilasel on õigus vahetunnile.
11.11. Õpilasel on õigus inimväärsele kohtlemisele.

 1. ÕPILASEL  ON  KOHUSTUS

12.1. Käia  koolis ja osaleda õppetöös.
12.2. Õppida oma võimete kohaselt.
12.3. Täita kooli kodukorda ja õpilasreegleid.
12.4. Järgida tööohutuse nõudeid.
12.5. Käituda viisakalt nii koolis kui väljaspool kooli.
12.6. Hoolitseda oma riiete, jalanõude ja õppevahendite olemasolu ja korrasoleku eest.
12.7. Hoida kooli ja kaaslaste vara.
12.8. Hüvitada koolile ja teistele isikutele tekitatud varaline kahju.

 1. ÕPILASTE  TUNNUSTAMINE

13.1. Õpilaste tunnustamise liigid koolis on:
13.1.1. pedagoogi suuline kiitus klassi või rühma ees;
13.1.2. pedagoogi kirjalik kiitus Stuudiumis
13.1.3. kooli juhtkonna suuline kiitus kogu koolipere ees;
13.1.4. kiituse või tänu avaldamine direktori käskkirjaga;
13.1.5. kooli tänukiri
13.1.6. kooli diplom;
13.1.7. kiituskiri;
13.1.8.  premeerimine  meenega:
13.1.9. ainekiituskiri;
13.1.10. kutse direktori pidulikule vastuvõtule;
13.1.11. tunnustamise taotlemine väljastpoolt kooli.
13.2. Õpilase tunnustamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja,  aineõpetaja ja/või õppe- ja arendusjuhi  esildise alusel.
13.3. Tunnustamisest informeerib klassijuhataja lapsevanemat.

 1. ÕPILASE  TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED

14.1. Mõjutusmeetmete eesmärgiks on mõjutada õpilasi kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. Õpilase suhtes võib rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid (sealhulgas arenguvestluse läbiviimine, individuaalse õppekava rakendamine, õpilase vastuvõtmine pikapäevarühma või huviringi, käitumise tugikava koostamine, tugispetsialisti teenuse osutamine).
14.2. Mõjutamine direktori, juhtkonna või õppenõukogu poolt toimub klassijuhataja,  aineõpetaja ja/või õppe- ja arendusjuhi esildise alusel.
14.3. Määratud mõjutusmeetmetest informeerib klassijuhataja lapsevanemat.
14.4. Õpilase suhtes võib rakendada üht või mitut järgmist mõjutusmeedet:
14.4.1. õpilase käitumise arutamine vanemaga;
14.4.2. õpilasega tema käitumise arutamine direktori või õppe- ja arendusjuhi juures;
14.4.3. õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
14.4.4. õpilasele tugiisiku määramine;
14.4.5. kirjalik noomitus;
14.4.6. esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule võtmine;
14.4.7. õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused;
14.4.8. konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks;
14.4.9. kooli jaoks kasuliku tegevuse elluviimine, mida võib kohaldada vaid õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolekul;
14.4.10. pärast õppetundide lõppemist koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul;
14.4.11. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;
14.4.12. ajutine õppes osalemise keeld koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.
14.5. Kui õpilane kooli territooriumil tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis informeerib kool vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras politseid ja lapsevanemat.

 1. ÕPILASE KOOLIST VÄLJAARVAMINE

15.1. Koolist lahkumine toimub vastavalt seadusandlusele.
15.2. Koolikohustuslik õpilane  arvatakse koolist välja, kui on tulnud teatis tema teise kooli vastuvõtmise kohta.
15.3. 17-aastaseks saanud õpilase võib õppenõukogu otsusel koolist välja arvata, kui tema koolikohustuse täitmine on ebaregulaarne ja/või õppeedukus ei ole rahuldav ning õpilane jääb klassikursust kordama või kui tema käitumine on mitterahuldav.
15.4. Koolikohustuse east väljunud õpilase võib koolist välja arvata enne õppeaasta lõppu lapsevanema kirjaliku avalduse alusel, kui selleks on mõjuvad põhjused.
15.5. Koolikohustuse east väljunud õpilase võib koolist välja arvata õppeaasta keskel, kui ta ei täida koolikohustust ja tal on mitterahuldav hinne mitmes õppeaines või tema käitumine on mitterahuldav ja kaasõpilasi ohustav.
15.6. Õpilane arvatakse koolist välja, kui ta on täitnud põhikooli või lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus.
15.7. Enne koolist dokumentide (väljavõte õpilasraamatust, tervisekaart) kättesaamist tuleb õpilasel võtta ringkäigulehele allkirjad raamatukogust, klassijuhatajalt, õppe- ja arendusjuhilt, aineõpetajatelt, et tõendada võlgnevuste puudumist. Ringkäigulehe saab õpilane kooli sekretärilt.

 1. JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMINE

16.1. Jälgimisseadmestik on tehniliste vahendite süsteem, mis kooli siseruumide (13) ja hoone välisseintele (7) paigaldatud turvakaamerate abil edastab reaalajas pildi arvutisse, salvestab selle ning võimaldab seda taasesitada.
16.2. Salvestise vastutav töötleja on kooli direktor.
16.3. Jälgimisseadmestikku kasutatakse kooli valduses oleva ja koolile kuuluva vara ning kooli territooriumil viibivate isikute kaitseks, ohustava olukorra ennetamiseks või kahju tekitaja väljaselgitamiseks.
16.4. Jälgimisseadmestiku server asub eraldi, lukustatud ruumis, mille võti asub direktori kabinetis.                                                                                              16.5. Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele: andmesubjekt, lapsevanem, Politsei- ja Piirivalveamet (kriminaal- ja väärteomenetluseks)
16.6. Salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva.
16.7. Hoone seinale on paigaldatud teabetahvel, millel on kaamera kujutis ja sõna „VIDEOVALVE“.

 1. ÕPILASPILETI KASUTAMISE KORD

17.1. Õpilaspilet on kooli õpilase õppimist tõendav dokument, mille annab õpilasele kool pärast õpilase arvamist kooli õpilaste nimekirja.
17.2. Kool peab arvestust õpilaspiletite väljastamise üle.
17.3. Õpilaspileti numbriks loetakse õpilasraamatu õpilasele vastavat registrinumbrit.
17.4. Õpilaspileti kasutaja kasutab kaarti selleks ettenähtud eesmärgil (isikusamasust ja õpilase staatust tõendava dokumendina, ühissõidukites soodustust tõendava dokumendina jne).
17.5. Kooli õpilaste nimekirjast välja arvatud õpilane tagastab õpilaspileti klassijuhatajale või sekretärile.

 1. ÕPILASTE JA KOOLITÖÖTAJATE VAIMSET JA FÜÜSILIST TURVALISUST OHUSTAVATE OLUKORDADE ENNETAMISE, NEILE REAGEERIMISE, JUHTUMITEST TEAVITAMISE, NENDE LAHENDAMISE KORD NING ABINÕUD ÕPILASTE JA KOOLI TÖÖTAJATE VAIMSE JA FÜÜSILISE VÄGIVALLA ENNETAMISEKS.

18.1. Vaimsest ja füüsilisest turvalisuse ohust teada saamisel informeeritakse kooli töötaja kaudu direktorit, kes viivitamatult võtab tarvitusele vajalikud meetmed juhtumi lahendamiseks või juhtumi lahendamise edasiandmiseks väljaspool kooli olevatele isikutele või asutustele (näiteks Politsei- ja piirivalveamet)                                                        18.2. eesmärgiga ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud ja asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid, mis tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest.
18.3. Kakluse ja kehalise vigastuse tekkimise korral teavitatakse vanemaid ja politseid, vajadusel kaasatakse kiirabi.
18.4. Varastamise, esemete rikkumise, kehaliste vigastuste tekitamise, kiusamise või väljapressimise korral peab õpilane või tema vanem esitama vastava avalduse politseile. Koolil puudub selliste juhtumite korral menetlemise pädevus.