Palgajuhend

TAEBLA KOOLI palgakorralduse juhend
Kinnitatud dir. kk 30.11.2020 nr 7

I ÜLDOSA

1. Taebla Kooli(edaspidi kooli) palgakorralduse juhend kehtestab töötasustamise põhimõtted koolis töölepingu alusel töötavatele isikutele.

2. Kooli töötajate palgakorralduse juhendi koostamisel ja töötajatele töötasu määramisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest, Lääne-Nigula Vallavolikogu määrusega kinnitatud hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alustest ja töötasu alammääradest.

3. Haridustöötajate ametikohtadel (õpetaja, logopeed, eripedagoog, pikapäeva õpetaja, ringijuht) kehtib lühendatud täistööaeg s.o 7 tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, teistel mittepedagoogilistel ametikohtadel 8 tundi päevas ehk 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul kui pooled ei ole kokku leppinud lühemas tööajas.

4. Töötasu makstakse üks kord kalendrikuus, töötaud kuule järgneva kuu 6. kuupäevaks. Kui palgapäev langeb puhkepäevale, tehakse ülekanne sellele eelneval tööpäeval töötaja poolt esitatud avalduses näidatud panga arvelduskontole.

5. Õppetöö vaheajad (koolivaheajad) on kõikidel koolitöötajatel tööaeg ja selleks ajaks koostatakse eraldi töökava. Õppetöö vaheaega kasutatakse enesetäiendamiseks, õpilaste järeleaitamiseks, ekskursioonide, matkade ja laagrite korraldamiseks, uueks õppeaastaks, -perioodiks ettevalmistamiseks, õpikeskkonna ja õppematerjalide korrastamiseks ning ületundide kompenseerimiseks vaba ajaga.

II TÖÖTASU KORRALDUSE PÕHIMÕTTED

1. Töötaja töö tasustamise tingimustes lepitakse kokku töölepingu sõlmimisel lähtudes ametikohale vastavast töötasu alammäärast ning töötaja poolt täiendavalt täidetavatest tööülesannetest.

2. Õpetajate kuutöötasu alammäärad vastavad munitsipaalhariduse töötajate töötasustamist reguleerivate Vabariigi Valitsuse määrustega kehtestatud õpetajate töötasu alammääradele.

3. Õpetajate täistööaeg (ametikoht) on 35 tundi nädalas. Täistööajaga töötamiseks vajaliku kontakttundide arvu määramisel lähtutakse Lääne Nigula Vallavolikogu poolt kehtestatud hallatavate asutuste töötajate tasustamise alustest ja asutuse palgafondist.
Kool lähtub „Hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alustes“ kirjeldatud kontakttundidest.

4. Lääne-Nigula vallaeelarve piirides sõlmib direktor pedagoogiliste töötajatega igal õppeaastal individuaalseid töökohustusi, õppetundide arvu ja töötasu kirjeldavad töölepingu lisad.

5. Teiste, mittepedagoogiliste töötajate töötasumäärad lähtuvad Lääne-Nigula valla poolt hallatavatele asutustele kehtestatud töötasustamise korraldusest. Täistööajaga töötaja töötasumäär ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäärast.

6. Töölt ajutiselt puuduvat õpetajat kokkulepitud tööaja sees asendavale õpetajale, või teisele töötajale makstakse täiendav töötasu ühe kontakttunni kohta suuruses 100% Lääne-Nigula Vallavolikogu määrustega kehtestatud õpetaja kuutöötasu alammäärast. Juhul, kui asendav õpetaja annab samaaegselt ka oma tunniplaani järgset tundi (võtab kaks klassi kokku) on täiendav töötasu eeltoodust poole võrra väikesem (50 % õpetaja kuutöötasu alammäärast).

7. Täiendavate ülesannete täitmise eest makstavad täiendavad töötasud on järgmised:
• töölepingus tähtajaliselt kokku lepitud igakuine täiendav tasu;
• käskkirjaga fikseeritud ühekordne täiendav tasu teostatud lisatöö või nõutavast tulemuslikuma töö eest, vastavate täiendavate tööülesannete täitmises ja lisatasu suuruses lepivad kooli direktor ja töötaja kokku enne töö teostamise algust.

8. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse vastavale õpetajale klassijuhataja täiendavat tasu, mis lähtub „Hallatavate asutuste töötajate tasustamise alustest“

9. Täiendavate tööülesannete täitmise eest on töötajale täiendava töötasu maksmise määraks kuus kuni 50% ametikohale määratud töötasumäärast. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb kirjalikus kokkuleppes või käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud.

10. Töötajale võib pärast õppeperioodi lõppu või majandusaasta lõpus määrata tulemustasu, mille aluseks on mõõdetavad töötulemused ning töötaja oskuste ja töötulemuste hindamine tema vahetu juhi poolt. Tulemustasu määratakse direktori käskkirjaga, milles näidatakse, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on tulemustasu määratud. Vastava tulemustasu andmine kooskõlastatakse Lääne-Nigula Vallavalitsusega.

11. Lääne-Nigula valla õpilaste tunnustamise korra raames koolile eraldatud vahendeid kasutatakse ainult õpilaste juhendajate tunnustamiseks. Tunnustamine vormistatakse tulemustasuna käesoleva juhendi punkti 10 tähenduses.

12. Töölepingus fikseeritud töötasutingimusi muudetakse poolte kokkuleppel seoses töölepingu tingimuste muutumisega.

13. Kokkulepitud töötasutingimuste muutmisest on tööandja kohustatud töötajale ette teatama vähemalt üks kuu. Uue õppeaasta tunnikoormuste kokkulepped sõlmitakse suuliselt enne puhkusele minekut ning vormistatakse uue õppeperioodi alguses kirjalikult töölepingu lisadena.

14. Puhkusetasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Olenemata puhkusetasu väljamakse hetkest võetakse keskmise töötasu arvutamisel aluseks puhkuse algusele eelnevale eelviimasele tööpäevale eelneval kuuel kalendrikuul töötaja poolt teenitud töötasu. Puhkusetasu arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu vähendatakse rahvus- ja riigipühade võrra.

15. Puhkusetasu makstakse töötajale proportsionaalselt puhatud ajaga hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust, kui tööandja ja töötaja ei ole leppinud kokku teisiti, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

16. Avalduse alusel võib töötaja taotleda mõistlikus ulatuses ja põhjendatult tasustamata puhkust.

17. Tasemeõppes ja tööalase enesetäiendamise eesmärgil täienduskoolituses osalemiseks antud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu 20 kalendripäeva eest töölepingu seaduse § 29 lõike 8 alusel kehtestatud korras.

18. Tasemeõppe lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 kohaselt kehtestatud töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu.

19. Tööalase täiendkoolituse ajal, mis toimub tööpäeviti üldtööaja sees,
● makstakse koolitusel olevale töötajale keskmist töötasu, kui töötaja tööülesandeid täidab asendaja;
● säilitatakse koolitusel oleval töötajal töötasu, kui töötaja täidab oma tööülesandeid ise.

20. Haigushüvitis arvutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra alusel. Hüvitise arvutamisel võetakse aluseks tööandja poolt hüvitamisele kuuluvale esimesele haiguspäevale eelneval kuuel kuul töötaja poolt teenitud töötasu. Haigushüvitise arvutamise aluseks olevat kalendripäevade arvu ei vähendata rahvus-ja riigipühade võrra.

21. Käesolevat palgakorralduse juhendit rakendatakse alates 1. novembrist 2020.a.