Päevakava

Päevakava

Kinnitatud Taebla Kooli
direktori 30.10.2020  käskkirjaga
nr 3

Taebla Kooli päevakava

I ÜLDSÄTTED

 1. Päevakava kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse§ 25 lõigete 6 ja 7, § 38 lõike 2 ning sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” paragrahvide 6, 8 ja 12 alusel.
 2. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende
  ajalise kestuse.

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

 1. Koolimaja on avatud tööpäevadel 8.00 – 18.00.
 2. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 8.30 vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud tunniplaanile. Tunniplaan avalikustatakse kooli veebilehel.
 3. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:
  1. 8.30-9.15
  2. 9.25 – 10.10
  3. 10.20-11.05
  4. 11.15-12.00
  5. 12.20-13.05
  6. 13.15-14.00
  7. 14.10-14.55
  8. 15.05-15.50
 4. Söögivahetund on 12.00 – 12.20.
 5. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde õpetajaga kokkulepitud ajal
  7. Väljaspool õppetunde:
  7.1. töötavad huviala- ja aineringid;
  7.2. töötavad pikapäevarühmad;
  7.3. toimuvad õppenõukogu koosolekud;
  7.4. toimuvad koolipeod;
  7.7. toimuvad klassiõhtud.
 6. Õpilasüritused lõpevad  hiljemalt kell 22.30.

III PIKAPÄEVARÜHMADE TÖÖ

 1. Pikapäevarühma päevakavas kavandatakse aeg aktiivseks kehaliseks tegevuseks, koduste õpiülesannete täitmiseks ja huvitegevuseks.
 2. Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 12.00-15.50-ni.
 3. Pikapäevarühma ajakava on järgmine:
  3.1. õpilaste täiendav lõunasöögiaeg on kell 14.55 -15.05
  3.2.aktiivne kehaline tegevus ja huvitegevus ning koduste õpiülesannete täitmine  toimub pikapäeva töögraafiku alusel.

IV RINGIDE TÖÖ

 1. Aine- ja huvialaringide töö toimub ringide tööajagraafiku alusel. Ringide tööajagraafik
  avalikustatakse kooli veebilehel.

V ÕPIABIRÜHMADE TÖÖ

 1. Õpiabirühmade töö toimub vastavalt tunniplaanile õppepäeva jooksul.

VI KODUÕPPEL OLEVA ÕPILASE TÖÖ

 1. Koduõppel oleva õpilase töö toimub vastavalt temale koostatud tunniplaanile.