Õpilasreeglid

 

 1. Õpilane saabub kooli õigeaegselt ja korrektselt riietatuna.
  Tähtpäevadel – esimene ja viimane koolipäev, jõulupidu, vabariigi aastapäev, direktori vastuvõtt ja eksamitel riietub õpilane pidulikumalt.
  Ta ei hiline tundidesse ega lahku koolist ilma loata enne tunniplaanis ettenähtud tundide lõppu.
 1. Kooli ruumides ei kanta peakatteid ega viibita üleriietes.
 1. Tundide ajal lahkub õpilane koolist aineõpetaja loal direktsiooni või klassijuhataja teadmisel.
 1. Õpilane ei puudu koolitundidest ilma mõjuva põhjuseta. Koolist puudunud õpilased peavad esitama klassijuhatajale põhjenduse. Üldjuhul vabandab puudumist arstitõend või lapsevanema sellekohane teade.
 1. Õpilased tervitavad klassi sisenenud õpetajat ja teisi täiskasvanuid püstiseismisega.
 1. Õpilane kannab kaasas tundideks vajalikke õppevahendeid ja spordi-riideid vastavalt aineõpetaja nõudmisele.
 1. Õpilane valmistab ette kodused ülesanded igaks tunniks. Koduste ülesannete mittetäitmisest teatab õpilane õpetajale enne tunni algust ja põhjendab tekkinud olukorda.
 1. Õpilane õpib oma võimete kohaselt.
 1. I – VI klassi õpilased täidavad õpilaspäevikut korrektselt.
 1. Klassiruumi sisenevad õpilased enne tunde ja vahetunni ajal ainult aineõpetaja loal.
 1. Tunni ajal võib õpilane klassist lahkuda ainult õpetaja loal.
 1. Tunni ajal käitub õpilane korrektselt: ei sega oma käitumisega kaasõpilaste ja õpetaja tööd.
 1. Õppetunni ajal on igasugune mobiiltelefoni, MP3, fotoaparaadi, iPodi jms kasutamine keelatud. Reegli eiramise korral on õpetajal õigus nimetatud esemed õppetunni ajaks õpilaselt ära võtta.
 1. Õpilane saab koolis kaitset füüsilise ja vaimse vägivalla eest.
 1. Kui õpilane tunnetab koolis vaimset või/ja füüsilist vägivalda, pöördub ta klassijuhataja, õpilasomavalitsuse või direktsiooni poole probleemi lahendamiseks.
 1. Vahetundide ajal käitub õpilane vabalt, kuid rahulikult. Ta ei ava aknaid ega kõõlu nendest välja. Ei loobi prahti maha. Õpilane allub vahetundides õpetaja korraldustele.
 1. Sööklasse läheb õpilane temale määratud vahetunnil koos aineõpetajaga. Õpilased täidavad korralikult oma kohustusi sööklas korrapidajana.
 1. Õpilane hoiab õppevahendeid ja muud kooli vara. Ta kannab nende eest vastutust materiaalselt vastavalt kehtestatud korrale. Lõhkumisest teatab kohe õpetajale.
 1. Õpilane käitub väljaspool kooli väärikalt. Õpilane ei suitseta, ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.
 1. Oma probleemidega pöördub õpilane klassijuhataja, aineõpetaja, vajadusel õppealajuhataja, direktori või õpilasomavalitsuse poole.
 1. Informatsiooni koolielu korralduse kohta saab õpilane I korruse stendilt.
 1. Õpilane ei kutsu õppepäeval kooli Taebla Koolis mitteõppivaid sõpru. Sõbrad – tuttavad tulevad koolihoonesse vaid siis, kui on tegemist nn avatud õpilasüritusega ja kooli juhtkond on vastava loa andnud.