Õpilasreeglid

 1. Õpilane saabub kooli õigeaegselt ja korrektselt riietatuna.
  Tähtpäevadel – esimene ja viimane koolipäev, jõulupidu, vabariigi aastapäev, direktori vastuvõtt ja eksamitel riietub õpilane pidulikumalt.
  Ta ei hiline tundidesse ega lahku koolist ilma loata enne tunniplaanis ettenähtud tundide lõppu.
 2. Kooli ruumides ei kanta peakatteid ega viibita üleriietes.
 3. Tundide ajal lahkub õpilane koolist aineõpetaja loal direktsiooni või klassijuhataja teadmisel.
 4. Õpilane ei puudu koolitundidest ilma mõjuva põhjuseta. Koolist puudunud õpilased peavad esitama klassijuhatajale põhjenduse. Üldjuhul vabandab puudumist arstitõend või lapsevanema sellekohane teade.
 5. Õpilane kannab kaasas tundideks vajalikke õppevahendeid ja spordi-riideid vastavalt aineõpetaja nõudmisele.
 6. Õpilane valmistab ette kodused ülesanded igaks tunniks. Koduste ülesannete mittetäitmisest teatab õpilane õpetajale enne tunni algust ja põhjendab tekkinud olukorda.
 7. Õpilane õpib oma võimete kohaselt.
 8. Klassiruumi sisenevad õpilased enne tunde ja vahetunni ajal ainult aineõpetaja loal.
 9. Tunni ajal võib õpilane klassist lahkuda ainult õpetaja loal.
 10. Tunni ajal käitub õpilane korrektselt: ei sega oma käitumisega kaasõpilaste ja õpetaja tööd.
 11. Õppetunni ja vahetunni ajal on  mobiiltelefoni kasutamine keelatud. Reegli eiramise korral on õpetajal õigus telefon õpilaselt ära võtta.
 12. Õpilane saab koolis kaitset füüsilise ja vaimse vägivalla eest.
 13. Kui õpilane tunnetab koolis vaimset või/ja füüsilist vägivalda, pöördub ta klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi või direktsiooni poole probleemi lahendamiseks.
 14. Vahetundide ajal käitub õpilane vabalt ja rahulikult. Õpilane allub vahetundides koolitöötajate korraldustele.
 15. Sööma läheb õpilane temale määratud vahetunnil ajal.
 16. Õpilane hoiab õppevahendeid ja muud koolivara. Ta kannab nende eest vastutust materiaalselt vastavalt kehtestatud korrale. Lõhkumisest teatab kohe õpetajale.
 17. Õpilane käitub väljaspool kooli väärikalt. Õpilane ei suitseta, ei tarvita alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.
 18. Oma probleemidega pöördub õpilane klassijuhataja, aineõpetaja, vajadusel õppealajuhataja, direktori või õpilasomavalitsuse poole.
 19. Informatsiooni koolielu korralduse kohta saab õpilane Stuudiumist. kooliraadiost või I korruse televiisorist.
 20. Õpilane ei kutsu õppepäeval kooli Taebla Koolis mitteõppivaid sõpru. Sõbrad – tuttavad tulevad koolihoonesse vaid siis, kui on tegemist nn avatud õpilasüritusega ja kooli juhtkond on vastava loa andnud.