Üldtööplaan 2020/2021

TAEBLA KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN

KOOLI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID 2020/2021 ÕPPEAASTAL

Õppeaastat alustatakse tavapärase õppega (kontaktõpe) koroonaviiruse leviku tingimustes. Olukorra muutudes ja nakkusohu kasvades muudetakse õppetöö vormi (distantsõpe, osaline distantsõpe vms).

OLULISED MÄRKSÕNAD – DIGIPÄDEVUS, TEKSTI MÕISTMINE, AJA PLANEERIMINE

 I   TRIMESTER  01.09.2020 – 27.11.2020

II  TRIMESTER  30.11.2020 – 05.03.2021

III TRIMESTER 08.03.2021 – 11.06.2021

 Üldtööplaan on kooli arengukava  ühe aasta (2020/2021) elluviimise rakenduskava. Üldtööplaan on dokument, mille alusel toimub Taebla Koolis igapäevaselt õppe- ja arendustöö. Plaani koostamisel järgitakse nelja põhimõtet:

 1. Üldtööplaan on ülevaatlik ja lihtsalt hoomatav
 2. Üldtööplaan määrab selgelt vastutajad – kes mida ja millal peaks tegema
 3. Üldtööplaan on praktiline st, et on aluseks järgmise tasandi plaanide koostamiseks
 4. Õppe- aasta  on planeeritud viies valdkonnas (eestvedamine ja juhtimine; õppe- ja kasvatustöö; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine.                                                                                                        2020/2021 õppe- aasta eesmärgid:
 1. Kooli juhtimine on innovaatiline ja  huvigruppe kaasav ning toetub koostööle, vastastikusele usaldusele ja lojaalsusele.
 2. Koolis töötab professionaalne, innovaatiline ja motiveeritud personal, kes väärtustab koostööd ja elukestvat õppimist.
 3. Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks ning positiivse enesehinnanguga ja elus toimetuleva inimese kasvatamiseks
 4.  Erinevad huvigrupid on kaasatud ja osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses.
 5. Kooli eelarvelised kulutused on teostatud säästlikult ja kooli ning selle pidaja huvisid arvestades.

ÕPPEAASTA TEGEVUSED JA ÜLESANDED VALDKONNITI

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppe- ja arendusjuht ja huvijuht. Juhtkonna nõupidamised toimuvad igal neljapäeval, kolmanda tunni ajal. Nõupidamisel arutatakse ja analüüsitakse:

 1. Eelmise nädala kordaminekuid/puudusi
 2. Järgmise nädala tegevusi
 3. Jooksvad küsimused

Õpetajate infotund toimub igal esmaspäeval 08.15 kuni 08.30 õpetajate toas.

Õpilaste infotund toimub igal esmaspäeval pärast kolmandat tundi.

HEV meeskonna koosolek toimub vähemalt 1 x kuus

 2020/2021 tegutseme selles suunas, et

 • Töötajate ja huvigruppide informeeritus ja rahulolu kooli juhtimisega on positiivse trendiga
 • Personal osaleb kooli arendustegevuses
 • Püsib kooli positiivne maine
 • Õpilaste arv näitab kasvutendentsi (< 121)
 • Kooli õppekava ja arengukava eesmärkide täitmine on süsteemne protsess
 • Hoolekogu koosolekud on toimunud ning need on protokollitud.
 • Hoolekogu poolt tehtud ettepanekuid järgitakse.
 • Traumasid ja tööõnnetusi ei toimu
 • Töö- ja koolikiusamist ei esine!
 • Personali hindamise- ja – tunnustamise süsteem on tulemuslikult rakendatud
 • Koolil on olemas täiendkoolituskava, mille tulemust ja tõhusust analüüsitakse. Koolitustel osalevad kõik kooli õpetajad
 • Erinevate huvigruppide rahulolu õpetamisega ning kooli tegevuste/tulemuste kvaliteediga on positiivse trendiga (rahulolu- uuringute analüüs)
 • Taebla Kool on „pildil“
 • Õpetajad on professionaalsed ja järgivad kooli põhiväärtus                    

2. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

2020/2021 tegutseme selles suunas, et

 • Kooli lõpetajatel on vajalikud oskused ja kogemused, mis kindlustavad võimetekohase toimetuleku ühiskonnas
 • Andekate õpilaste avastamine ja arendamine
 • Kehalise kasvatuse tunnid on õpilaste hulgas populaarsed ja korraldatud heal tasemel.
 • Tuge vajavatele õpilastele on IAK avatud ning neid täidetakse asjakohaselt ning regulaarselt.
 • Tuge vajavatele õpilastele on koostatud individuaalne õppekava

3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

2020/2021 tegutseme selles suunas, et

 • Lastevanemate koostöö kooliga on hea (näitab rahulolu- uuring)
 • Hoolekogu liikmed on koolitatud (100 %)
 • Lapsevanemad osalevad koolitustel ja koosolekutel (< 75%)
 • Trimestris toimub vähemalt üks koostöösündmus huvigrupiga

4. RESSURSSIDE JUHTIMINE

    2020/2021 tegutseme selles suunas, et

 • Kooli investeeringute kava on koostatud
 • Koolis on kasutusel vajalik ja kaasaegne õppevara
 • Koolil on olemas sponsorid (ettevõtjad, vilistlased jne)

Aeg

Teema

Vastutaja

 
 

AUGUST

   

17. 08

Päästeõppus

direktor

 

27. 08

Taebla Kooli üldtööplaani koostamine ja kinnitamine

õppe- ja arendusjuht

 

27. 08

Õppenõukogu

õppe- ja arendusjuht

 

31. 08

Õppe- aasta ürituste kava koostamine

 

Huvijuht

 
 

                             SEPTEMBER

   

01.09

Kooliaasta avaaktus

huvijuht

muusikaõpetaja

 
 

Digitaristu uuendamine (tahvlite, lauaarvutite väljavahetamine)

direktor

 

02.09

Spordipäev (Haapsalu Staadion)

Kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuht

 

03.09

Pildistamine

huvijuht

 
       

04.09

 

RMK Nõva Looduskeskuse külastamine

Huvijuht

 

08.09

 

Pikapäevarühmade töö korraldamine ja käivitamine

õppe- ja arendusjuht, õpetajad

 

09.09

Tervise- ja ohutuspäev (8. klassid)

inimeseõpetuseõpetaja

 

11.09

Vana koolimaja jutustab

õppe- ja arendusjuht

 

11.09

I Koostöine õpirühm

Kätlin+ õpirühm

 

15.09

Projekti „Minu riik“ tunnustamine

huvijuht,

 

16.09

Kergejõustiku mitmevõistlus Haapsalus

   

16.09

Loovtöö teemade pakkumine 8. kl õpilastele

   
 

EVAKUATSIOONIÕPPUS

   

21-22.09

Loodusvaldkonna tasemetöö II kooliaste (7 klass)

aineõpetajad

 

23-24.09

Loodusvaldkonna tasemetöö I kooliaste (4 klass)

aineõpetajad

 

25.09

Koolituskava koostamine ja koolituste korraldamine

õppe- ja arendusjuht

 

26.09

AVATUD USTE PÄEV (maaelu päev)

huvijuht

 

23-30. 09

SPORDINÄDAL

kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuht

 

28-29.09

Matemaatika tasemetöö II kooliaste (7 klass)

aineõpetajad

 

30.09

Matemaatika tasemetöö I kooliaste (4 klass)

aineõpetajad

 

sept

Töölepingute muutmine (vajadusel)

direktor

 

sept

Dokumentatsiooni korrastamine (kodukord jne)

direktor, õppe- ja arendusjuht

 

sept

Ideede kogumine (Ideepank 2020)

õppe- ja arendusjuht

 

sept

Ametijuhendite ülevaatamine ja täiendamine

Direktor

 

sept

Huvitegevuse kava koostamine I, II, III trimester

Huvijuht

 

sept

Õpetaja vastuvõtu- ja konsultatsiooniaegade avalikustamine (kodulehel)

õppe- ja arendusjuht

 

sept

Veebilehe seire (asjakohasus)

vastutav isik

 

sept

Ujumise algõpetuse korraldamine ( 3. klass)

kehalise kasvatuse õpetaja

 

sept

Tugiõppe korraldamine (logopeed, psühholoog, HEV koordinaator jne)

HEV koordinaator

 

sept

Stuudiumi sisseseadmine

vastutav isik

 
 

Õpilasomavalitsuse töö korraldamine (plaani koostamine jne)

ÕOV, huvijuht

 
 

Lastevanemate üldkoosolek

direktor, õppe- ja arendusjuht

 

sept   

Lastevanemate klassikoosolekud

klassijuhatajad

 

sept

Andekamate/nutikamate märkamine ja õppe mitmekesistamine (INNOKA külastamine jne)

aineõpetajad, HEV koordinaator

 

sept

Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis (arutelu, juhendi ülevaatamine ja muutmine)

õppe- ja arendusjuht

 

sept

Õpiabi korraldamine

õpiabi õpetaja

 
 

OKTOOBER

   

1.10

II koostöine õpirühm

Kätlin+ õpirühm

 

01.10

Koolikontsert (Põhja Tallinn)

huvijuht

 

01.10

Murdmaajooks (Palivere, KSL)

kehalise kasvatuse õpetajad

 
 

Sügisball (loovtöö)

klassijuhataja

 

05.10

Loovtööde esitamine (9. klass)

klassijuhataja

 

05.10

Õpetajatepäev

   

14.10

Loovtööde kaitsmine 9. klass (sh Sügisball)

õppe- ja arendusjuht

 

14.10

Loovtööde teemade kinnitamine

õppe- ja arendusjuht

 

15- 16. 10

Koolitusreis kooli juhtidele ja õppealajuhatajatele

   

19-25.10

KOOLIVAHEAEG

   

20.10

III koostöine õpirühm

Kätlin+õpirühm

 

21. 10

Meeskonnakoolitus

õppe- ja arendusjuht

 
 

Ettevõtluskaartide koolitus /

   

22.10

Terviseedenduse baaskoolitus “Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?” TAI

õppe- ja arendusjuht

 

okt

Hoolekogu valimine

hoolekogu, direktor

 

okt

Kooli eelarve kavandamine 2021 a.

direktor

 

19. okt

Mardisandikoolitus (maakondlik)

   

pidev

EHIS e registri korrastamine

sekretär

 

pidev

Kiusamisvaba Kooli (KIVA) käivitamine III kooliastmes

KIVA juht

 

pidev

Andekamate ja nutikamate märkamine ja õppetöö mitmekesistamine (INNOKAS vms)

aineõpetajad

 

okt

ETTEVÕTLUSNÄDAL (MAAKONDLIK)

   
 

NOVEMBER

   
 

VIISAKUSENÄDAL

huvijuht

 

06.11

Rahvastepall, IV-V klass (KSL)

kehalise kasvatuse õpetajad

 

20.11

Rahvastepall, I-III klass (KSL)

kehalise kasvatuse õpetaja

 

20.11

IV koostöine õpirühm

Kätlin+ õpirühm

 

28. 11

Loodusteaduste olümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 
       
 

DETSEMBER

   

02.12

3 x 3 korvpall Haapsalus (KSL)

kehalise kasvatuse õpetajad

 

10.12

V õpirühma kohtumine (lõpetamine)

Kätlin+ õpirühm

 

dets

Kooli jõulupidu

huvijuht

 

dets

Töö- ja tervishoiuarsti külastamine

direktor

 

23.12- 10.01.21

KOOLIVAHEAEG

   
 

JAANUAR

   

15.01

Saalijalgpall Haapsalus (4-6. kl KSL)

kehalise kasvatuse õpetajad

 

19.01

Saalijalgpall Haapsalus (7-9. kl, Paliveres, P)

kehalise kasvatuse õpetajad

 

23.01

Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 

26.01

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 

27.01

Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 

30.01

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 
       
 

VEEBRUAR

   

02.02

Tähelepanu, start! (Ridalas), KSL

kehalise kasvatuse õpetajad

 

04.02

Võrkpall Orul (KSL) 7-9. kl P

kehalise kasvatuse õpetajad

 

06.02

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 

09.02

Geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor

aineõpetaja

 

09.02

Lauatennise meistrivõistlused, 4-9. kl Haapsalus (KSL)

kehalise kasvatuse õpetajad

 

15.02

Vastlapäeva tähistamine

huvijuht

 

18.02

Võrkpall Ridalas (KSL), 4-6 kl P ja T

kehalise kasvatuse õpetajad

 

19.02

Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktus

muusikaõpetajahuvijuht

 

22.02 – 28.02.21

KOOLIVAHEAEG

   
 

MÄRTS

   

04.03

Saalihoki Orul (KSL), 4-6 kl P ja T

kehalise kasvatuse õpetajad

 

09.03

Saalihoki Orul (KSL), 7-9 kl P ja T

kehalise kasvatuse õpetajad

 
 

APRILL

   

08.94

Kabevõistlused (KSL) 1-9 kl, Haapsalus

   

15.04

Jalgpall (KSL), 4-6 kl, Haapsalus

   

19.04 – 25.04.21

KOOLIVAHEAEG

   
 

MAI

   

mai

Arenguvestluste läbiviimine (lastevanematega)

klassijuhataja

 

mai

Õpetajate eneseanalüüsi läbiviimine

õppe- ja arendusjuht

 

07. mai

Ühiskontsert (Oru, Martna, Palivere, Taebla)

muusikaõpetaja huvijuht

 

mai- juuni

Rahuloluküsitluste läbiviimine (lapsevanemad, õpilased)

õppe- ja arendusjuht

 

mai

Projektõppenädal

õppe- ja arendusjuht

 

mai

Turvariskide hindamine ja riskiplaani koostamine

vastutav isik

 

mai

Kiusamise ennetamine (Kiusamisvaba Kool I, II, III kooliaste) ja kiusujuhtumite lahendamine

KIVA juht

 

mai

Koolipsühholoogi töökokkuvõtte koostamine ja tutvustamine

psühholoog

 

mai

Logopeedi töökokkuvõtte koostamine ja tutvustamine

logopeed

 

mai

Sotsiaalpedagoogi töökokkuvõtte koostamine ja tutvustamine

sotsiaalpedagoog

 

mai

Karjäärinõustamine 8 ja 9 klassile (koostöös Töötukassaga)

klassijuhataja, õppe- ja arendusjuht

 
 

Matemaatikapäeva korraldamine

aineõpetajad

 

mai

Ühiskoolitused teiste Lääne- Nigula koolidega (Georgi lugu jne)

õppe- ja arendusjuht

 
 

Lastevanemate koolitamine (interneti turvalisus, arengupsühholoogia)

hoolekogu esimees, direktor

 

04. mai

Loovtööde esitamine (8. klass)

klassijuhataja

 

21. mai

Loovtööde kaitsmine (8. klass)

õppe- ja arendusjuht

 

mai

Pernovo Hariduskeskuse külastamine (KIK- i projekt)

õppe- ja arendusjuht

 

mai

Direktori vastuvõtt

huvijuht

 
 

Õppenõukogu

õppe- ja  arendusjuht

 

28.05

Põhikooli lõpueksam (eesti keel)

aineõpetajad, õppe- ja arendusjuht

 
 

JUUNI

   

03.06

Põhikooli lõpueksam (matemaatika)

õppe- ja arendusjuht, aineõpetaja

 

09.06

Valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keel (võõrkeel)

õppe- ja arendusjuht, aineõpetaja

 

10.06

Valikeksam inglise ja vene keeles võõrkeelena (suuline)

õppe- ja arendusjuht, aineõpetaja

 

juuni

Õppenõukogu (IX klassi lõpetamine)

   

juuni

9. klassi lõpuaktus

klassijuhataja

 
 

Õpitulemuste mõõtmine (lõpueksamite tulemused, tasemetööde tulemused, üle- ja alahinnatud õpilaste arv – Haridussilm)

õppe- ja arendusjuht

 

juuni või august

Täiendava õppetöö läbiviimine

aineõpetajad