Üldtööplaan

TAEBLA GÜMNAASIUMI

2016/2017 ÕPPEAASTA ÜLDTÖÖPLAAN

KINNITATUD

Taebla Gümnaasiumi direktori

10. oktoober 2016

käskkirjaga nr 53

 KOOLI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID 2016/2017 ÕPPEAASTAL

 • Õpilase areng lähtuvalt iga õpilase individuaalsusest
 • Kooli personali koolitamine professionaalsuse tõstmise eesmärgil.
 • Kooli sisehindamise läbiviimine õppeaasta lõpuks
 • Õpilastele vastutuse jagamine, initsiatiivi toetamine sh. õpilase omaalgatuse toetamine
 • Kohaliku kogukonna ja lapsevanemate kaasamine koolielu kujundamisse
 • Digipööre õppimises ja õpetamises
 • Õpilastele antava tagasiside võimaluste arendamine, õpilaste enesehindamise võimaluste arendamine
 • Õppekava täiendamine robootika valdkonnaga

ÕPPEAASTA TEGEVUSED JA ÜLESANDED VALDKONNITI

 

Õppeaasta tegevused on planeeritud viide valdkonda:

 1. Eestvedamine ja juhtimine
 2. Õppe-kasvatusprotsess
 3. Personalijuhtimine
 4. Koostöö huvigruppidega
 5. Ressursside juhtimine

 

 1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 

Kooli juhtkonna (direktor, direktori asetäitjad õppe-kasvatustöö alal, huvijuht,  majandusjuhataja) nõupidamised toimuvad igal reedel kolmanda õppetunni ajal. Arutatakse ja võetakse vastu otsused järgnevakoolinädala kohta. Õpetajate informeerimine esmaspäeviti teise vahetunni ajal.

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

 • kooli arendamine;
 • kooli tutvustavate materjalide uuendamine (stendid, koduleht, facebook);
 • dokumentatsiooni korrastamine;

 

Kuu Teema Vastutaja, kaastatud isikud
September Kaadriga seotud küsimused, töölepingute lisalehtede uuendamine, dokumentatsiooni korrastamine, tarifikatsiooni koostamine, kooli algusega seotud dokumentide kinnitamine (tunniplaanid, pikapäevarühmade nimekirjad ja päevakava,  õpetajate vastuvõtu- ja konsultatsiooniajad, õpetajate töökavad, üldtööplaan, kodukord ja päevakava, põhimäärus), veebilehe ajakohasuse seire, pikapäevarühmade tööle rakendamine, ettevalmistused seoses tugiõppe korraldamisega (koduõpe, parandusõppe vajaduse täpsustamine). J. Mägi

J.Lehepuu

eKooli päevikute sisseseadmine

ekooli kasutamise õppepäev

J.Lehepuu

K.Tereping

Õpetajate töökavade esitamine, ettepanekud üldtööplaani osas Aineõpetajad

J.Lehepuu

Õppeaasta ürituste kava, ÕOV  töö planeerimine ja ringide töö planeerimine.

Tarifikatsiooni koostamine

J.Mägi

J.Mägi

September EHISe registrite korrastamine, e-kooli sissekannete aktualiseerimine. R. Veske

J.Lehepuu

eKooli täitmise (puudumised-hilinemised) jälgimine J.lehepuu
Kiki projekt: 5.,6. ja 7. kl Särghaua õppekeskuses M.Urbas,+ kljuh
Riigikaitseõpetus 12.kl (koos 3pävase välilaagriga) J.Mägi, Kaitseresursside keskus
Evakuatsiooni korraldamine J.Mägi

J.Lehepuu

A.Jaaku

Lastevanematele klassikoosolekute ettevalmistamine Klassijuhatajad
 Kiki projekt 3. ja 4. klass Viimsi looduskeskuses M.Urbas + kl.juh
26. sept Õpetajate töökavade esitamine Aineõpetajad
13.sept Evakuatsiooni praktiline õppus Koolitaja
Õppeprotsessi juhtimine digiajastul koolitus J.Mägi, J.Lehepuu, M.Tamm, K.Avila
„Teadlaste ÖÖ“ J.Mägi, aineõpetajad, klassijuhatajad
Oktoober Üldtööplaani täpsustamine, kooli dokumentatsiooni korrastamine: ametijuhendite täiendamine, J.Mägi

J.Lehepuu

 

Ringide töö graafiku täpsustamine Huvijuht
KIKI projekt 8.,9. ja 12.kl M.Urbas, A.Jaaku, T.Mägi
Tehnilise personali töökoosolek A.Jaaku

 

IT-alane koolitus õpetajatele K.Tereping
Karjääriõpetus 9.kl A.Jaaku/INOVE
Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      Kokkuvõtted 1. õppeveerandi õppetöö tulemustest

2.      IT vahendite kasutamine õppetöös

J.Mägi

J.Lehepuu

Töökoosolek J.Mägi
I veerandi aktus J.Lehepuu

huvijuht

K.Avila

November Õpikute ja töövihikute tellimine järgmiseks õppeaastaks J.Lehepuu

M.Urbas

Eelarve koostamine J.Mägi
Uue hoolekogu moodustamine Klj. J.Mägi
Lastevanemate üldkoosolek-koolitus J.Mägi

J.Lehepuu

Õpilaste töö korraldamine tugiõppes. J.Lehepuu

 

Õppetundide külastus J.Lehepuu
Detsember Tuleohutuseeskirjade täitmise kontroll, tööohutusjuhendite ülevaatamine J.Mägi
Sotsiaalmeedia ohud ja võimalused

mõnuained kaasajal.

J.Mägi

J.Lehepuu

Karjääriõpetus . „Teeviit“ 9.,11, 12.kl Klassijuhatajad

Huvijuht

Jõulukuu üritused: koolimaja kaunistamine, algklasside töötoad , õpilaste jõulupeod. Huvijuht

Klassijuhatajad

K.Avila

Jõululõuna töötajatele A.Jaaku
Aineolümpiaadide kava koostamine J.Lehepuu
Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.      Õppe-kasvatustöö II veerandi tulemuste analüüs

3.      8., 10. ja 11. kl õpilaste valitud üleminekuarvestuste kinnitamine

4.      Muud küsimused

II veerandi aktus J.Lehepuu

Huvijuht

K.Avila

Jaanuar

 

Töö dokumentatsiooniga, XII klassi eksamite valimine, andmete edastamine EIS, õpetajate II poolaasta töökavade kinnitamine, tugisüsteemid III veerandiks J.Lehepuu

R.Veske

Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite valimine. J.Lehepuu
Ürituste plaani korrigeerimine II poolaastaks Huvijuht
Uues Kiki projektis osalemine, tingimused. Ettepanekud õppeekskursioonideks M.Urbas

Klassijuhatajad

Veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Huvijuht

J.Mägi

Direktori vastuvõtt parimatele õppuritele J.Mägi

Huvijuht

J.Lehepuu

A.Jaaaku

Robootika elementide sisseviimine õpekavasse J.Lehepuu

J.Mägi

Suviste remonttööde planeerimine A.Jaaku

J.Mägi

Osavõtt matemaatikaviktoriinist “Känguru” R.Kasemets

M.Kerge

J.Lehepuu

Märts Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.      III veerandi õppe-kasvatustöö tulemused

 1. Muud küsimused
J.Mägi

J.Lehepuu

III veerandi aktus J.Lehepuu

Huvijuht

K.Avila

Tuleohutuse enesekontrolli aruanne J.Mägi
Aprill XII klassi lõpukell Huvijuht klassijuhataja
Tunnijaotusplaani ülevaatamine ja korrigeerimine J.Lehepuu
Suviste remonttööde planeerimine A.Jaaku
Jalgratturite juhilubade koolitus Huvijuht/J.Lehepuu
Töötajate arenguvestluste küsimustik Direktsioon
Mai Koolikohustuse täitmine, eelarve ressursside kasutamise analüüs,  tasemetööd, riigieksamitega seonduvad tegevused.

Õppekava tunnijaotusplaani kinnitamine

Direktsioon
Direktori vastuvõtt aktiivsematele huvitegevuses Huvijuht

J.Mägi

A.Jaaku

J.Lehepuu

11. mail Uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine J.Lehepuu

Klassijuhatajad

Juhendajad

Küsitlus tagasiside saamine õpilastelt J.Mägi
Kohtumine I klassi  lastevanematega M.Tamm

J.Mägi

Juuni Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja analüüs, õppeaasta lõpetamine, täiendava õppetöö tunniplaani koostamine. J.Lehepuu
Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.      I-VIII klassi lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine

3.      Täiendav õppetöö

4.      Õppekava tunnijaotusplaani muudatused

5.      Muud küsimused

J.Mägi
Juuni Õppeaasta lõpetamine I-VIII ja X-XI klassidele. Aktus. J.Mägi

J.Lehepuu

Huvijuht

K.Avila

2017/18. õppeaasta tundide jaotamine J. Mägi

J..Lehepu

Töötajatega arenguvestlus J.Mägi

J.Lehepuu.

Huvijuht

Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      IX klassi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine

2.      Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine

3.      Muud küsimused

J.Mägi

J.Lehepuu

Põhikooli lõpuaktus Huvijuht

K.Avila

J.Mägi

9.kl klassijuhataja

Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      XII klassi lõpetamine – lõputunnistuste väljaandmine ja tunnustamine

2.      Täiendava õppetöö lõpetamine või pikendamine

3.      Muud küsimused

J.Mägi

J.Lehepuu

Gümnaasiumi lõpuaktus huvijuht

K.Avila

J.Mägi

Arenguvestlused töötajatega, oma töö analüüs. J.Mägi

J.Lehepuu

Huvijuht

Remonditööd A.Jaaku
August 2017/18. õppeaasta käivitamine, üldtööplaani koostamise alustamine, dokumentatsiooni korrastamine, tarifikatsioon.

Õppeaasta analüüs (tagasiside tugisüsteemide ja arenguvestluste kohta), ettepanekud uue tööplaani koostamiseks, eksamitulemuste analüüs.

J.Mägi

J.Lehepuu

Huvijuht

Õppenõukogu koosolek

Päevakord:

1.      Õppenõukogu otsuste täitmisest

2.      Kokkuvõtted täiendavast õppetööst, klassikursuse kordajad

3.      2016/2017. õa õppe- ja kasvatustegevuse analüüs

4.      Hinnangu andmine 2016/17 õa. tulemustele

5.      Ettepanekud juhtkonnale

6.      Põhieesmärgid 2017/18  õa.

7.      Parandusõppele suunatud õpilaste nimekirja kinnitamine, koduõppe ja parandusõppe  rakendamine

J.Mägi

J.Lehepuu

Huvijuht

 

 1. PERSONALIJUHTIMINE

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

 • Personalivajaduse hindamine;
 • Õpetajate täiendkoolituse kava koostamine;
 • Arenguvestluste läbiviimine personaliga;
 • Rahulolu-uuringute läbiviimine personaliga;
 • Õpetajate ja tehnilise personali vaheline konstruktiivne suhtlemine;
 • Ühisürituste korraldamine.

 

 

 1. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

 • Gümnasistide kokkutulek, projekt tagasi kooli
 • Lastevanemate täiendkoolitus;
 • Rahulolu-uuring lastevanemate hulgas;
 • Koolielu kajastamine meedias ( valla- ja maakonnalehes, kooli kodulehel, facebook);
 • Koostöö ümbruskonna haridusasutustega(põhikoolid, lasteaed);
 • Koostöö õpilasomavalitsusega
 • Koostöö hoolekoguga

 

 1. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

 • Eelarve koostamine ja selle täitmise seire;
 • Õppevahendite kogu täiendamine;
 • Säästlik ja keskkonnateadlik majandamine.
 • Arvutiklassi arvutite uuendamine

 1. ÕPPE-KASVATUSPROTSESS

Õppe-kasvatustöös pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

 • koostöö õpilaste ja lastevanematega;
 • õpilaste eripära arvestamine lähtuvalt individuaalsusest;
 • õpiabi võimaluste kasutamine koolitöös, sotsiaalpedagoogi tõhusam rakendamine
 • liikluskasvatus;
 • õpilastööde eksponeerimine koolis;
 • metoodika-alaste kogemuste vahetus (lahtised tunnid ja teised metoodilised üritused, kursustelt saadud materjali jagamine kolleegidega);
 • aineolümpiaadidest osavõtu kindlustamine ja tulemuslikkuse hoidmine heal tasemel;
 • meie-tunde tugevdamine;
 • esteetiline kasvatus (koolimaja ja kooli vara hoidmine);
 • ainealane tagasiside (veerandi/kursuse/õppeaasta lõpus kogub õpetaja õpilastelt tagasisidet oma aine kohta).

 

Klassijuhatajatöös pöörame tähelepanu järgmistele punktidele:

 • arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja lastevanematega;
 • kooli kodukorra täitmine;
 • viisakas käitumine (tervitamine, teietamise kohustuslikkus) ja teiste üldiste kõlblusnormide järgimine;
 • õpilaspäeviku täitmise jälgiminekuni 6.klassini
 • õigete väärtushinnangute kujundamine.