Üldtööplaan 2021/2022

TAEBLA KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN

2021/2022

KOOLI TEGEVUSE PÕHIEESMÄRGID 2021/2022 ÕPPEAASTAL

Õppeaastal õpitakse kontaktõppes.

OLULISED MÄRKSÕNAD –

 • LÕIMING
 • HEV ÕPILASTE TOETAMINE
 • KOOSTÖÖ (ÕPILASED- ÕPETAJAD- LAPSEVANEMAD- HOOLEKOGU-PIDAJA)
 • PROJEKTITEGEVUSTES OSALEMINE – EOK PILOOTPROJEKT „SPORT KOOLIS“ JA KIKI PROJEKRID („PERNOVO“ JA „SILMA“)

Üldtööplaan on kooli arengukava  ühe aasta (2021/2022) elluviimise rakenduskava.

Üldtööplaan on dokument, mille alusel toimub Taebla Koolis igapäevaselt õppe- ja arendustöö. Plaani koostamisel järgitakse nelja põhimõtet:

 1. Üldtööplaan on ülevaatlik ja lihtsalt hoomatav
 2. Üldtööplaan määrab selgelt vastutajad – kes mida ja millal peaks tegema
 3. Üldtööplaan on praktiline st, et on aluseks järgmise tasandi plaanide koostamiseks
 4. Õppe- aasta  on planeeritud neljas valdkonnas (eestvedamine ja juhtimine; õppe- ja kasvatustöö; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine

2021/2022 õppe- aasta eesmärgid:

 1. Kooli juhtimine on innovaatiline ja  huvigruppe kaasav ning toetub koostööle, vastastikusele usaldusele ja lojaalsusele.
 2. Koolis töötab professionaalne, innovaatiline ja motiveeritud personal, kes väärtustab koostööd ja elukestvat õppimist.
 3. Koolis on loodud kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimetekohase hariduse omandamiseks ning positiivse enesehinnanguga ja elus toimetuleva inimese kasvatamiseks
 4.  Erinevad huvigrupid on kaasatud ja osalevad aktiivselt kooli arendustegevuses
 5. Kooli eelarvelised kulutused on teostatud säästlikult ja kooli ning selle pidaja huvisid arvestades.

ÕPPEAASTA TEGEVUSED JA ÜLESANDED VALDKONNITI

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Kooli juhtkonna moodustavad direktor, õppe- ja arendusjuht ja huvijuht.

Juhtkonna nõupidamised toimuvad igal neljapäeval, kolmanda tunni ajal.

Nõupidamisel arutatakse ja analüüsitakse:

 1. Eelmise nädala kordaminekuid/puudusi
 2. Järgmise nädala tegevusi
 3. Jooksvad küsimused

Õpetajate infotund toimub igal esmaspäeval 08.15 kuni 08.30 õpetajate toas.

Õpilaste infotund toimub igal esmaspäeval pärast kolmandat tundi.

HEV meeskonna koosolek toimub vähemalt 1 x kuus

2021/2022 tegutseme selles suunas, et

 • Töötajate ja huvigruppide informeeritus ja rahulolu kooli juhtimisega on positiivse trendiga
 • Personal osaleb kooli arendustegevuses
 • Püsib kooli positiivne maine
 • Õpilaste arv näitab kasvutendentsi (< 131)
 • Kooli õppekava ja arengukava eesmärkide täitmine on süsteemne protsess
 • Hoolekogu koosolekud on toimunud ning need on protokollitud.
 • Hoolekogu poolt tehtud ettepanekuid järgitakse.
 • Traumasid ja tööõnnetusi ei toimu
 • Töö- ja koolikiusamist ei esine!
 • Personali hindamise- ja – tunnustamise süsteem on tulemuslikult rakendatud
 • Koolil on olemas täiendkoolituskava, mille tulemust ja tõhusust analüüsitakse. Koolitustel osalevad kõik kooli õpetajad
 • Erinevate huvigruppide rahulolu õpetamisega ning kooli tegevuste/tulemuste kvaliteediga  on positiivse trendiga (rahulolu- uuringute analüüs)
 • Taebla Kool on „pildil“ (osalemine olümpiaadidel, osalemine maakondlikel spordivõistlustel, huvitavad ühisüritused jne)
 • Õpetajad on professionaalsed ja järgivad kooli põhiväärtusi

2.  ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

2021/2022 tegutseme selles suunas,

 • Kooli lõpetajatel on vajalikud oskused ja kogemused, mis kindlustavad võimetekohase toimetuleku ühiskonnas
 • Andekate õpilaste märkamine ja arendamine
 • Kehalise kasvatuse tunnid on õpilaste hulgas populaarsed ja korraldatud heal tasemel.
 • Tuge vajavatele õpilastele on IAK avatud ning neid täidetakse asjakohaselt ning regulaarselt.
 • Tuge vajavatele õpilastele on koostatud individuaalne õppekava
 • Õpilaste edasijõudmine koolis on võimetekohane (näitab täiendavale õppetööle jääjate/läbinute arv, näitab klassikursust kordajate arv, näitavad põhikooli lõpueksamite tulemused võrreldes eelnevate aastatega ja võrreldes Eesti keskmisega, tasemetööde tulemused võrreldes eesti keskmisega
 1. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

2021/2022 tegutseme selles suunas, et

 • Koolis on loodud hea keskkond töötamiseks ja õppimiseks (näitab õpetajate eneseanalüüs, rahuloluküsitlused)
 • Lastevanemate koostöö kooliga on hea (näitab rahulolu- uuring)
 • Hoolekogu liikmed on koolitatud (ca 100 %)
 • Trimestris toimub vähemalt üks koostöösündmus huvigrupiga (lapsevanem, vilistlane, koostöine õpiring)
 1. RESSURSSIDE JUHTIMINE

    2021/2022 tegutseme selles suunas, et

 • Investeeringute kava on koostatud ja tegevused toimuvad (näiteks võimla remont, vana koolimaja katuse vahetus, loomemaja keskkütte vahetus jne)
 • Koolis on kasutusel vajalik ja kaasaegne õppevara
 • Koolil on olemas sponsorid (ettevõtjad, vilistlased jne)
AegTeemaVastutaja 
 AUGUST  
23.08KIVA koolitusÕppe- ja arendusjuht 
25.08PäästeõppusDirektor 
30.08Õppenõukoguõppe- ja arendusjuht 
  31. 08Õppe- aasta ürituste kava koostamine  Huvijuht 
                              SEPTEMBER  
01.09Kooliaasta avaaktushuvijuht muusikaõpetaja 
06.09PildistamineHuvijuht 
 Tööplaani (arutelu)Õppe- ja arendusjuht 
10.09Pernovo Loodusmaja külastamine (2-7. klass) – KIKÕppe- ja arendusjuht 
13-24.09MaailmakoristuspäevHuvijuht 
15.09KSL kergejõustiku mitmevõistlusKehalise kasvatuse õpetajad 
23.09Spordipäev (Haapsalu Staadion)Kehalise kasvatuse õpetajad 
24.09Pernovo Loodusmaja külastamine (8-9.klass)- KIKÕppe- ja arendusjuht 
08.09  Pikapäevarühmade korraldamine ja käivitamineõppe- ja arendusjuht, õpetajad 
16.09Loovtöö teemade pakkumine 8. kl õpilasteleKlassijuhataja 
15.09EVAKUATSIOONIÕPPUS  
14.09Matemaatika tasemetöö (riiklik) I kooliaste (4 klass)Õppe- ja arendusjuht 
16.09Matemaatika tasemetöö (riiklik) II kooliasteÕppe- ja arendusjuht 
25.09Koolituskava koostamine ja koolituste korraldamineõppe- ja arendusjuht 
20 – 23. 09SPORDINÄDALkehalise kasvatuse õpetajad, huvijuht 
28. 09Eesti keele tasemetöö (4. klass)Õppe- ja arendusjuht 
28. 09Koostöine õpiring (teema: baasvajadused)Õppe- ja arendusjuht, 
septTöölepingute muutmine (vajadusel)direktor   
septAmetijuhendite ülevaatamine ja täiendamineDirektor 
septHuvitegevuse kava koostamine I, II, III trimesterHuvijuht 
30.09Õpetaja vastuvõtu- ja konsultatsiooniaegade avalikustamine (kodulehel)õppe- ja arendusjuht 
septVeebilehe seire (asjakohasus)vastutav isik 
  septUjumise algõpetuse korraldamine ( 3. klass)kehalise kasvatuse õpetaja 
septTugiõppe korraldamine (logopeed, psühholoog, HEV koordinaator jne)HEV koordinaator 
septStuudiumi sisseseadminevastutav isik 
 Õpilasomavalitsuse  valimine, töö korraldamine (plaani koostamine jne)ÕOV, huvijuht 
30. 09Lastevanemate üldkoosolekdirektor, õppe- ja arendusjuht 
 Lastevanemate klassikoosolekudklassijuhatajad 
septKlassijuhataja põhifunktsioonid koolis ja tasustamise korraldamineDirektor 
septÕpiabi korraldamineÕpiabi õpetaja 
 OKTOOBER  
01.10Eesti keele tasemetöö (7. klass)Õppe- ja arendusjuht 
01.10KSL jalgpall (7-9. klass)Kehalise kasvatuse õpetajad 
06.10KSL murdmaajooksKehalise kasvatuse õpetajad 
04.10Loodusõpetuse tasemetöö (7. klass)Õppe- ja arendusjuht 
07.10Loodusõpetuse tasemetöö (4. klass)Õppe- ja arendusjuht 
05.10Õpetajatepäev9. klass ja klassijuhataja 
8.10; 10.10; 11.10Inglise keele tasemetöö 7. klassileÕppe- ja arendusjuht 
14.10Loovtööde teemade kinnitamineKlassijuhataja 
11 – 12.10Koolitusreis kooli juhtidele ja õppealajuhatajateleDirektor 
25.10 – 31.10KOOLIVAHEAEG  
26 – 27.10EsmaabikoolitusÕppe- ja arendusjuht 
21.10Kohtumine Piret Pääriga (Taebla raamatukogu (1-4. klass I tund, 5-7. klass II tundHuvijuht 
oktHoolekogu valiminehoolekogu, direktor 
oktKooli eelarve kavandaminedirektor 
pidevEHIS e registri korrastaminesekretär 
pidevAndekamate ja nutikamate märkamine ja õppetöö mitmekesistamine (mälumäng)aineõpetajad 
Okt – detsMiniprojekt „Õpime tundma keelpille“ 7. klass (koostöös Haapsalu C. Kreegi nimelise muusikakooliga“)muusikaõpetaja 
 NOVEMBER  
08.11Rahvastepall, IV-V klass (KSL)kehalise kasvatuse õpetajad 
09. 11Koostöine õpiring II (teema: motivatsioon)Õppe- ja arendusjuht 
10.11MARDIPÄEVhuvijuht 
15 – 19.11VIISAKUSE NÄDAL JA POISTEPÄEVHUVIJUHT 
25.11KADRIPÄEV  
25.11Korvpall (KSL)kehalise kasvatuse õpetaja 
26.11Rahvastepall (KSL) 1-3. klass  
29.11 I advendi tähistamine  
1 – 30.11TAEBLA KOOLI LAUATENNISE VÕISTLUSEDaineõpetaja 
 DETSEMBER  
 Korvpall  (KSL), 4 -5. klass; 6 -7. klasskehalise kasvatuse õpetajad 
20.12 – 23.12JÕULUNÄDALhuvijuht 
21. 12Koostöine õpiring III (kovisioon e töönõustamine)Õppe- ja arendusjuht 
23.12- 10.01.22KOOLIVAHEAEG  
 JAANUAR  
14.01Saalijalgpall  (4-6. kl KSL)kehalise kasvatuse õpetajad 
19.01Saalijalgpall (7-9. kl KSL)kehalise kasvatuse õpetajad 
22.01AJALOO OLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
26.01INGLISE KEELE OLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
29.01KEEMIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
 VEEBRUAR  
01.02Tähelepanu, start! ( KSL)kehalise kasvatuse õpetajad 
01.02EMAKEELEOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
01.02Koostöine õpiring IV (teema: mälusisud)Õppe- ja arendusjuht 
02.02MATEMAATIKAOLÜMOIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
12.02FÜÜSIKAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
15.02GEOGRAAFIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
17.02NUPUTA  (5-7. klass), piirkonnavooraineõpetaja 
18.02VENE KEELE OLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetaja 
19.02KUNSTIÕPETUSE PIIRKONNAVOOR  
08.02Lauatennise meistrivõistlused, 4-9. kl Haapsalus (KSL)kehalise kasvatuse õpetajad 
14.02SÕBRAPÄEVhuvijuht 
 LUMESKULPTUURIDE PÄEV  
21.02 –EESTI NÄDAL  
18.02Võrkpall Ridalas (KSL), 4-6 kl P ja Tkehalise kasvatuse õpetajad 
23.02Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik aktusmuusikaõpetajahuvijuht 
28.02 – 04.03.22KOOLIVAHEAEG  
 MÄRTS  
09.03Saalihoki (KSL), 7-9. klkehalise kasvatuse õpetajad 
14.03Koostöine õpiring V (teema: võimekus ja uskumused)Õppe- ja arendusjuht 
15.03Saalihoki (KSL), 4-6. klKehalise klassi õpetajad 
17.03Matemaatikavõistlus KÄNGURUaineõpetajad 
25.03Loovtööde kaitsmine 9. klassklassijuhataja 
25.03BIOLOOGIAOLÜMPIAADI PIIRKONNAVOORaineõpetajad 
pidevKohtumised lapsevanematega, kohtumised vilistlastegahuvijuht 
 APRILL  
08.03Kabevõistlused (KSL) 1-9 kl  
26.04Koostöine õpiring VIÕppe- ja arendusjuht, õpetaja Kätlin 
01-30. 04SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE  
01-30. 04KOOLI ARENGUKAVA UUE PERIOODI KOOSTAMINE (arutelud)Õppe- ja arendusjuht 
25.04 – 29.04.22KOOLIVAHEAEG  
 Jalgratturite koolitusÕppe- ja arendusjuht 
vajaduselAvalike konkursside korraldamine vabadele ametikohtadeleDirektor 
30.04Töötajate tunnustamissüsteemi muutmine (sh loovtööde juhendamine, sisekoolituste läbiviimine jne)Direktor 
 MAI  
maiArenguvestluste läbiviimine (lastevanematega)klassijuhataja 
27. 05Loovtööde kaitsmine 8. klassklassijuhataja 
maiÕpetajate eneseanalüüsi läbiviimineõppe- ja arendusjuht 
mai- juuniRahuloluküsitluste läbiviimine (lapsevanemad, õpilased)õppe- ja arendusjuht 
maiProjektõppenädalõppe- ja arendusjuht 
maiKiusamise ennetamine (Kiusamisvaba Kool I, II, III kooliaste) ja kiusujuhtumite lahendamineKIVA juht 
maiKoolipsühholoogi töökokkuvõtte koostamine ja tutvustaminepsühholoog 
maiLogopeedi töökokkuvõtte koostamine ja tutvustaminelogopeed 
maiSotsiaalpedagoogi töökokkuvõtte koostamine ja tutvustaminesotsiaalpedagoog 
maiKarjäärinõustamine 8 ja 9 klassile (koostöös Töötukassaga)klassijuhataja, õppe- ja arendusjuht 
 Matemaatikapäeva korraldamine?aineõpetajad 
 Lastevanemate koolitamine (interneti turvalisus, arengupsühholoogia)hoolekogu esimees, direktor 
04. maiLoovtööde esitamine (8. klass)klassijuhataja 
21. maiLoovtööde kaitsmine (8. klass)õppe- ja arendusjuht 
maiKIK- i projekt (SILMA)õppe- ja arendusjuht 
maiDirektori vastuvõtthuvijuht 
 Õppenõukoguõppe- ja  arendusjuht 
30.05Põhikooli lõpueksam (eesti keel)aineõpetajad, õppe- ja arendusjuht 
 JUUNI  
06.06Põhikooli lõpueksam (matemaatika)õppe- ja arendusjuht, aineõpetaja 
14.06Valikeksam (vene keel, bioloogia, keemia, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inglise keeles võõrkeelena kirjalik jne)õppe- ja arendusjuht, aineõpetaja 
14 – 15.06Valikeksam inglise keeles võõrkeelena (suuline)õppe- ja arendusjuht, aineõpetaja 
juuniÕppenõukogu (IX klassi lõpetamine)  
18.069. klassi lõpuaktusklassijuhataja 
 Õpitulemuste mõõtmine (lõpueksamite tulemused, tasemetööde tulemused, üle- ja alahinnatud õpilaste arv – Haridussilm)õppe- ja arendusjuht 
juuni või augustTäiendava õppetöö läbiviimineaineõpetajad 
juuniI klassi tulevate õpilaste vanemate koosolekÕppe- ja arendusjuht