Tunnustamise kord

Kinnitatud direktori kk nr.5 23.10.2017

 

Õpilaste tunnustamise kord Taebla Koolis.

Lähtuvalt Haridus- ja teadusministri 9. veebruari 2006. a määrusest nr 8 (muudetud 18.03.2010, 10.09.2012)

Võetud vastu ÕN koosolekul 16.03.2006. a (muudetud määrusega 10.05.2007/41).

(Muudetud õppenõukogus 01.06.12. a., 30.08.2017)

 

  • 1 Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine

(1) 1.- 8. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, kui:

  1. a) 1.- 8. kl õppeainete aastahinded on “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea” või
  2. b) muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea”.

(2) 9. klassi õpilast tunnustatakse kooli õppenõukogu otsusel kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest”, kui 9. klassi õpilase muusika- ja kunstiõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “4” ja teiste õppeainete aastahinded “5”, käitumine “eeskujulik” või “hea”,

(3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

 

  • 2 Kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes” tunnustamine

(1) Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse kiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest

üksikus õppeaines” 9. klassi õpilast, kes on saavutanud väga häid tulemusi ühes või

mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne 7., 8. ja 9. kl  on “5”, nende õppeainete lõpueksami hinne 9. klassis on “5”, ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav.

(3) Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.

 

  • 3. Kiitusega põhikooli lõputunnistusega tunnustamine

(1) Kiitusega lõputunnistusega tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kellel kõigi lõputunnistusele

kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on «väga hea» ning käitumine

«eeskujulik» või «hea».

(2) Põhikoolilõpetajate puhul, kes lõpetavad kooli eksternina, ei arvestata kiitusega põhikooli

lõputunnistusega tunnustamisel käitumise hinnet.

(3) Põhikoolilõpetaja kiitusega lõputunnistusega tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.