Ametikoha täitmise kord

Kehtestatud Taebla Kooli hoolekogu

25. septembri  2019. a otsusega nr 1

Taebla Kooli õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 11 punkti 8 alusel.   

1. Üldsätted

1.1 Korraga kehtestatakse Taebla Kooli õppe- ja arendusjuhi,  õpetajate,  tugispetsialistide  ja  teiste  õppe-  ja  kasvatusalal  töötavate  isikute  vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord. 

2. Konkursi väljakuulutamine ja avalduste esitamine

2.1 Konkursi vaba ametikoha täitmiseks kuulutab välja kooli direktor (edaspidi direktor). Direktor võib kandidaatide leidmiseks kasutada kooli ja valla kodulehte, tööotsinguportaale ja teisi töökuulutusi avaldavaid väljaandeid ja veebilehti.

2.2 Konkurss kuulutatakse välja vabale või vabanevale ametikohale.

2.3 Konkursi  tähtaeg  määratakse  arvestusega,  et  kandidaadil  oleks  alates konkursiteate avaldamise päevast kandideerimisavalduse esitamiseks aega vähemalt kaks nädalat. 

2.4 Konkursiteates märgitakse:

2.4.1 õppeasutuse nimi ja aadress;

2.4.2 ametinimetus ja vajadusel tööülesannete kirjeldus;

2.4.3 kandidaadile esitatavad nõuded;

2.4.4 kandideerimisavalduse esitamise tähtaeg ja koht;

2.4.5 koos avaldusega esitatavate dokumentide loetelu;

2.4.6 koolipoolsed kontaktandmed.

2.5 Konkursil  osalemiseks  esitab  kandidaat konkursiteates märgitud aadressile:

2.5.1 kirjaliku kandideerimisavalduse;

2.5.2 elulookirjelduse (CV);

2.5.3 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

2.5.4 kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid ja materjalid.  

2.6 Konkursil  saavad  osaleda  isikud,  kes esitavad konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks kõik konkursil osalemiseks vajalikud dokumendid.

2.7 Kandidaadil on õigus saada kooli juhtkonnalt lisateavet vaba ametikoha ja kooli kohta ning anda enda kohta selgitusi.

2.8 Kandidaadil on õigus loobuda kandideerimisest kirjaliku avalduse alusel konkursi igas

staadiumis.

2.9 Direktor võib sobilike kandidaatide puudumise korral kandideerimisavalduste esitamise

tähtaega pikendada. 

3. Kandidaadi hindamine

3.1 Esmase valiku kandidaatidest teeb direktor esitatud dokumentide põhjal.

3.2 Teise vooru pääsenud kandidaadid kutsutakse vestlusele hiljemalt kahe nädala jooksul peale avalduste laekumise tähtaja möödumist.

3.3 Vestluse aeg ja koht tehakse kandidaadile teatavaks hiljemalt kolm tööpäeva enne vestluse

toimumist.

3.4 Direktoril on õigus vastavalt vajadusele kasutada kandidaatide hindamiseks eksperte.

3.5 Konkursi  läbiviimine  protokollitakse  ning  iga  kandidaadi  kohta  tehtud  otsus  peab  kajastuma protokollis. Protokollile kirjutab alla direktor.

4. Ametikohale valimine  

4.1 Direktor teeb otsuse kandidaadi ametikohale valimise kohta. Otsus edastatakse kandidaadi e-posti aadressile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast otsuse langetamist.

4.2 Valituks osutunud kandidaadi poolt tööle asumisest loobumisel tehakse ettepanek järgmisele kandidaadile või loetakse konkurss luhtunuks.

4.3 Kandidaat kes osutus valituks, peab teavitama direktorit kolme tööpäeva jooksul, kas ta on

nõus asuma tööle kokkulepitud tähtajal.

5. Konkursi luhtumine ja uue konkursi väljakuulutamine

5.1 Konkurss loetakse luhtunuks, kui:

5.1.1 ametikohale kandideerimiseks ei esita keegi tähtaegselt nõuetekohaseid dokumente;

5.1.2 ükski kandidaat ei vasta konkursitingimustele ja direktor ei sõlmi ühegi kandidaadiga töölepingut;

5.1.3 ühegi konkursitingimustele vastava kandidaadiga ei sõlmita töölepingut, kuna

kandidaadid loobuvad kandideerimisest.

5.2 Konkursi luhtumisel kuulutab direktor hiljemalt kahe kuu möödumisel eelmises punktis toodud asjaolu ilmnemisest välja uue konkursi.

5.3 Uus konkurss korraldatakse käesolevas korras sätestatud tingimustel.

5.4 Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 7 alusel sõlmida tähtajalise töölepingu kuni üheks aastaks isikuga, kellel on vähemalt keskharidus ning kelle kvalifikatsioon ja pedagoogiline kompetentsus on piisavad, et tagada kooli õppekavas määratud õpieesmärkide täitmine ning õpitulemuste saavutamine. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.